Dissemination
Standards
Bulletin Board

 

 


ՀՀ ԱՎԾ մեթոդական հիմնապաշար

Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)
 

Հայաստանի Հանրապետություն
Վճարային հաշվեկշիռ

Վերջին վերանայումը

20 ապրիլ  2015թ.

Վերջին վավերացումը

20 ապրիլ 2015թ.

Պատասխանատու(ներ)         
 
 

Նարինե Մուշեղյան

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի

Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և մարկետինգի բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 523 996
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : narine@armstat.am, info@armstat.am
   

Քրիստինե Պողոսյան

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի

Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 583 995
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : kristina@armstat.am, info@armstat.am

 

Թղթային տարբերակ
  () Նորությունների թողարկում
  () Շաբաթական հրապարակումներ
  () Ամսական հրապարակումներ
  (x)

Եռամսյակային հրապարակումներ

 “Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը” տեղեկատվական ամսական զեկույց, հասանելի է հայերեն և ռուսերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  (x)

 

Այլ

 “Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք” հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

“Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

“Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը և միջազգային ներդումային դիրքը” վիճակագրական-վերլուծական զեկուցագիր, հասանելի է հայերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Էլեկտրոնային տարբերակ
  (x)

Էլեկտրոնային տեղեկագիր կամ տվյալների բազա ինտերնետում

Ինտերնետային հասցե.

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հայերեն (ամբողջական) և անգլերեն, հետևյալ հասցեով.

 http://www.armstat.am/am/?nid=82,

http://armstat.am/am/?nid=443

 

Հայաստանի Ազգային ամփոփ տվյալներ

  ()

Սկավառակ

  ()

CD

  (x)

Այլ

“Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք”, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար: