Dissemination
Standards
Bulletin Board

 

 


ՀՀ ԱՎԾ մեթոդական հիմնապաշար

Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)
 

Հայաստանի Հանրապետություն Աշխատանքի շուկա

Զբաղվածություն

Վերջին վերանայումը

20 ապրիլ  2015թ.

Վերջին վավերացումը

20 ապրիլ 2015թ.

Պատասխանատու(ներ)         
 
 

Նարինե Մուշեղյան

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի

Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և մարկետինգի բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 523 996
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : narine@armstat.am, info@armstat.am
 

Լուսինե Քալանթարյան

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 587 829
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : kalantaryan@armstat.am, info@armstat.am

 

Թղթային տարբերակ
  (x) Նորությունների թողարկում

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշների ընթացիկ-օպերատիվ տվյալներ” հասանելի է հայերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  () Շաբաթական հրապարակումներ
  (x) Ամսական հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակ” տեղեկատվական - ամսական զեկույց, հասանելի է հայերեն և ռուսերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  (x)

Եռամսյակային հրապարակումներ

 “Պարենային ապահովություն և աղքատություն ” վիճակագրական տեղեկագիր, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները)

  (x)

 

Այլ

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք” հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի մարզերը թվերով”վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանը թվերով” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Աշխատուժը ՀՀ  քաղաքային բնակավայրերում , 2001թ.  Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության հաշվետվություն, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Աշխատանքի շուկան Հայաստանում” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

"Աշխատուժը և մանկական զբաղվածությունը Հայաստանում , 2004թ." Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության հաշվետվություն, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ վիճակագրական գրքույկը հասանելի է հայերեն և անգլերեն և անվճար տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն և անվճար տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

"Աշխատուժը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը Հայաստանում , 2008թ." Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության զեկույց, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

“Ոչ ֆորմալ հատվածը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը Հայաստանում” վիճակագրական զեկույց, հասանելի է հայերեն և անգլերեն և անվճար տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

 

Էլեկտրոնային տարբերակ
  (x)

Էլեկտրոնային տեղեկագիր կամ տվյալների բազա ինտերնետում

Ինտերնետային հասցե.

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն, անգլերեն, հետևյալ հասցեով.

 http://www.armstat.am/am/?nid=82

 

Հայաստանի Ազգային ամփոփ տվյալներ

  ()

Սկավառակ

  ()

CD

  (x)

Այլ

“Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք”, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, անվճար: