Dissemination
Standards
Bulletin Board

 

 


ՀՀ ԱՎԾ մեթոդական հիմնապաշար

Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)
 

Հայաստանի Հանրապետություն Արտաքին առևտուր

Վերջին վերանայումը

20 ապրիլ 2015թ.

Վերջին վավերացումը

20 ապրիլ 2015թ.

 

Պատասխանատու(ներ)         
 
 

Քրիստինե Պողոսյան

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի

Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս :374 11 583 995
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : kristina@armstat.am, info@armstat.am

 

Թղթային տարբերակ
  (x) Նորությունների թողարկում

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշների ընթացիկ-օպերատիվ տվյալներ” հասանելի է հայերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տես վերը նշված հասցեները):

  () Շաբաթական հրապարակումներ
  (x) Ամսական հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը” տեղեկատվական ամսական զեկույց, հասանելի է հայերեն և ռուսերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե’ս վերը նշված հասցեները):

  (x) Եռամսյակային հրապարակումներ
  (x)

 

Այլ

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք” հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները)

Հայաստանը թվերով” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները)

"Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը (ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի  2-նիշ դասակարգման", ըստ առանձին երկրների, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները)

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը (ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման”, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները)

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը (ըստ Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8-նիշ դասակարգման”, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները)

Էլեկտրոնային տարբերակ
  (x)

Էլեկտրոնային տեղեկագիր կամ տվյալների բազա ինտերնետում

Ինտերնետային հասցե.

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հայերեն (ամբողջական) և անգլերեն լեզուներով, հետևյալ հասցեով.

 http://www.armstat.am/am/?nid=82

 

Հայաստանի Ազգային ամփոփ տվյալներ

  ( )

Սկավառակ

  ()

CD

  (x)

Այլ

“Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք”, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար: