Dissemination
Standards
Bulletin Board

 

 


ՀՀ ԱՎԾ մեթոդական հիմնապաշար

 Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ  (Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)
 

Հայաստանի Հանրապետություն Ազգային հաշիվներ

Վերջին վերանայումը

31 մայիս 2017թ.

Վերջին վավերացումը

31 մայիս 2017թ.

Պատասխանատու(ներ)         
 
 

Նարինե Մուշեղյան

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի

Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և մարկետինգի բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս :374 11 523 356
  Ֆաքս :374 11 521 921
  Էլ. փոստ : narine@armstat.am, info@armstat.am
 

Լուսյա Խաչատրյան

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի

Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս :374 11 523 996
  Ֆաքս :374 11 521 921
  Էլ. փոստ : lusya@armstat.am, info@armstat.am

 

Թղթային տարբերակ
  (x) Նորությունների թողարկում

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների ընթացիկ-օպերատիվ տվյալները” հասանելի է հայերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  () Շաբաթական հրապարակումներ
  (x) Ամսական հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը” տեղեկատվական-ամսական զեկույց, հասանելի է հայերեն և ռուսերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  (x)

Եռամսյակային հրապարակումներ

Պարենային ապահովություն և աղքատություն” վիճակագրական տեղեկագիր, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  (x)

 

Այլ

Հայաստանի ազգային հաշիվները, 1990-1997թթ վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տես վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի ազգային հաշիվները վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս  վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք”, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս  վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի մարզերը թվերով վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս  վերը նշված հասցեները):

Ազգային հաշիվները բոլորի համարձեռնարկ, Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի հետ համատեղ, հասանելի է հայերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս  վերը նշված հասցեները):

Հայաստանը թվերով վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս  վերը նշված հասցեները):

Էլեկտրոնային տարբերակ
  (x)

Էլեկտրոնային տեղեկագիր կամ տվյալների բազա ինտերնետում

Ինտերնետային հասցե.

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն, անգլերեն, հետևյալ հասցեով.

http://www.armstat.am/am/?nid=82

 

Հայաստանի Ազգային ամփոփ տվյալներ

  ()

Սկավառակ

  ()

CD

  (x)

Այլ

“Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք”, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար: