Dissemination
Standards
Bulletin Board

 

 


ՀՀ ԱՎԾ մեթոդական հիմնապաշար

Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)
 

Հայաստանի Հանրապետություն
Գների ինդեքս Սպառողական գներ

Վերջին վերանայումը

7 մարտի 2017թ.

Վերջին վավերացումը

7 մարտի 2017թ.

Պատասխանատու (ներ)         
 
 

Նարինե Մուշեղյան

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի

Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և մարկետինգի բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 523 996
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : narine@armstat.am, info@armstat.am
 

Մարիամ Երիցյան

ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի

Գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 523 946, 564 566
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : mariam_yeritsyan@armstat.am, info@armstat.am

 

Թղթային տարբերակ
  (x) Նորությունների թողարկում

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող տվյալները հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ” հասանելի է հայերեն լեզվով, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները)

Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում” մամլո-հաղորդագրություն, հասանելի է հայերեն լեզվով, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  () Շաբաթական հրապարակումներ
  (x)

Ամսական հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը” տեղեկատվական-ամսական զեկույց, հասանելի է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

“Սպառողական գների ինդեքսը (գները) ՀՀ-ում” վիճակագրական տեղեկագիր, հասանելի է հայերեն լեզվով, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  (x)

Եռամսյակային հրապարակումներ

Պարենային ապահովություն և աղքատություն ” վիճակագրական տեղեկագիր, հասանելի է հայերեն և անգլերեն լեզուներով, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  (x)

Այլ

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք”, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տես վերը նշված հասցեները):

“Հայաստանի մարզերը թվերով” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն լեզվով, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տես վերը նշված հասցեները):

“Հայաստանը թվերով” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն լեզուներով, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տես վերը նշված հասցեները):

“Գները և գների ինդեքսները ՀՀ-ում” տարեկան վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն լեզվով, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տես վերը նշված հասցեները):

“Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում”, վիճակագրական-վերլուծական զեկույց, հասանելի է հայերեն լեզվով, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից (տեղեկությունների համար տես վերը նշված հասցեները):

Էլեկտրոնային տարբերակ
  (x)

Էլեկտրոնային տեղեկագիր կամ տվյալների բազա ինտերնետում

Ինտերնետային հասցե.

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն, անգլերեն, հետևյալ հասցեով.

http://www.armstat.am/am/?nid=82

 

Հայաստանի Ազգային ամփոփ տվյալներ

  ()

Սկավառակ

  ()

CD

  (x)

Այլ

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք”, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն  անվճար: