Սկիզբ / Վիճակագրություն / Վիճակագրական ցուցանիշներ

Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ / 2017

Սկսած 2015թ.-ից ՀՆԱ ցուցանիշը ՀՀ ԱՎԾ կողմից հաշվարկվում է համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 2008 (ԱՀՀ 2008) միջազգային ստանդարտի: Ըստ ԱՀՀ 2008-ի վերանայվել են նաև 2012-2014թթ. ՀՆԱ ցուցանիշները, որոնք համադրելի չեն սույն աղյուսակի 2000-2012թթ. ՀՆԱ ցուցանիշների հետ, որոնք հաշվարկված են համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 1993 (ԱՀՀ 1993) ստանդարտի:

ժամանակա- հատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
I եռամսյակ 976988.2 107.1 61.9
II եռամսյակ 1217473.1 106.6 124.3
III եռամսյակ 1591815.3 104.6 135.3
IV եռամսյակ 1793840.3 111.2 106.7

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2017 5580116.9 107.5
2016 5079864.6 100.2
2015 5043633.2 103.2
2014 4828626.3 103.6
2013 4555638.2 103.3
2012 4266460.5 107.2
2011 3777945.6 104.7
2010 3460202.7 102.2
2009 3141651.0 85.9
2008 3568227.6 106.9
2007 3149283.4 113.7
2006 2656189.8 113.2
2005 2242880.9 113.9
2004 1907945.4 110.5
2003 1624642.7 114
2002 1362471.7 113.2
2001 1175876.8 109.6
2000 1031338.3 105.9