Սկիզբ / Վիճակագրություն / Վիճակագրական ցուցանիշներ

Ժամանակագրական շարքեր

Ամսական ցուցանիշների բացակայությունը նշանակում է, որ ցուցանիշների ամփոփումը կատարվում է եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան պարբերությամբ:

Ցուցանիշ

Համախառն ներքին արդյունք, հիմնական գներով, մլն. դրամ / 2017

Հիմնական գներով ՀՆԱ-ն, ի տարբերություն շուկայական գներով ՀՆԱ-ի, իր մեջ չի ներառում հարկերն ապրանքների (արտադրանքի) վրա, բայց ներառում է սուբսիդիաներն ապրանքների (արտադրանքի) վրա
Սկսած 2015թ.-ից ՀՆԱ ցուցանիշը ՀՀ ԱՎԾ կողմից հաշվարկվում է համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 2008 (ԱՀՀ 2008) միջազգային ստանդարտի: Ըստ ԱՀՀ 2008-ի վերանայվել են նաև 2012-2014թթ. ՀՆԱ ցուցանիշները, որոնք համադրելի չեն սույն աղյուսակի 2000-2012թթ. ՀՆԱ ցուցանիշների հետ, որոնք հաշվարկված են համաձայն Ազգային հաշիվների համակարգ 1993 (ԱՀՀ 1993) ստանդարտի:

ժամանակա- հատված բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
I եռամսյակ 843529.9 106.0 60.7
II եռամսյակ 1075524.2 105.4 125.9

Ժամանակագրական շարքեր

թվական բացարձակ արժեք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
2016 4571167.6 100.7
2015 4507832.1 104.3
2014 4282291.4 103.9
2013 4049210.1 103.2
2012 3542487.7 106.8
2011 3365621.8 104.8
2010 3071077.2 100.9
2009 2809097.1 86.9
2008 3162945.3 105.8
2007 2833735.3 111.7
2006 2430780.5 113
2005 2050010.5 114
2004 1748061.0 111.3
2003 1476938.4 114.7
2002 1230597.2 113.1
2001 1062218.5 108.8
2000 937101.6 105.2