Սկիզբ / Վիճակագրություն / Վիճակագրական ցուցանիշներ

Վիճակագրական ցուցանիշներ

թեմա

Հիմնական ցուցանիշներ

  II եռամսյակ 2017 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1205103.4 105.5 123.7
Համախառն ներքին արդյունք, հիմնական գներով, մլն. դրամ 1075524.2 105.4 125.9
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլատոր ( ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը), % - 100.4 -