Սկիզբ / Վիճակագրություն / Վիճակագրական ցուցանիշներ

Վիճակագրական ցուցանիշներ

թեմա

Հիմնական ցուցանիշներ

  4 եռամսյակ 2017 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 971904.0 106.5 61.6
Համախառն ներքին արդյունք, հիմնական գներով, մլն. դրամ 843529.9 106.0 60.7
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլատոր ( ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը), % - 101.2 -