ՆԱԽԱԳԻԾ - 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

19 Հունիսի 2017

Վիճակագրական տեղեկատվություն

սպառողներին (օգտագործողներին)

 

Վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների պահանջարկն ուսումնասիրելու նպատակով, կարծիքի է ներկայացվում «2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» նախագիծը (այսուհետ` Նախագիծ)` խնդրանքով նշված փաստաթղթի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների պարագայումդրանք մինչև սույն թվականի օգոստոսի 1-ը ներկայացնել ՀՀ ազգային  վիճակագրական  ծառայությանը, հետևյալ հասցեներով`

 

փոստային հասցեն`       ք. Երևան, 0010, Հանրապետության պողոտա,

                                      Կառավարության տուն թիվ  3   կամ

էլեկտրոնային հասցեն`  svod@armstat.am

           Համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված դրույթների, Նախագիծը մշակվում է վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա` հաշվի առնելով առկա ռեսուրսների սահմանափակումները, վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա դրվող պարտականությունների ծավալը և ծախսերի արդյունավետությունը: Նախագծում նախատեսված գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները պետք է հաշվի առնեն երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջազգային վիճակագրական չափանիշներին, երկարաժամկետ միջակայքում միտումները բացահայտելու տեսանկյունով ապահովեն դրանց հնարավոր կայուն պարբերականությունը և տարեկան կտրվածքով պետական վիճակագրությանը հատկացվող ռեսուրսների հետ համաչափությունը: