Սկիզբ / Վիճակագրություն / Մարդահամար / Մարդահամար 2001 / ք.Երևանի ցուցանիշները

ք.Երևանի ցուցանիշները

Ներածություն

1. Հայաստանում անցկացված մարդահամարների համառոտ պատմական ակնարկ

2. Մարդահամարի անցկացման անհրաժեշտությունը և դրա իրավական դաշտի ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում

3. ՀՀ 2001թ. Մարդահամարը որպես համապետական միջոցառում

4. Մարդահամարի անցկացումը

4.1. Հարցաթերթ

4.2. ք. ԵՐԵՎԱՆ

 ՀՀ 2001թ. մարդահամարի և բնակության պայմանների հաշվառման արդյունքները

Բաժին 5.1. Բնակչության բաշխումն ըստ վարչատարածքային բաժանման

Բաժին 5.2. Մշտական բնակչության ժողովրդագրական բնութագրերը

Բաժին 5.3. Մշտական բնակչության կրթական մակարդակը

Բաժին 5.4. Մշտական բնակչության տնտեսական բնութագրերը

Բաժին 5.5. Մշտական բնակչության ազգային կազմը

Բաժին 5.6. Մշտական բնակչության տեղաշարժերը (միգրացիան)

Բաժին 5.7. Տնային տնտեսությունների քանակն ու կազմը

Բաժին 5.8. Բնակության պայմանները