Սկիզբ / Մեր մասին / ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն / Գնումներ / Կնքված պայմանագրեր

Կնքված պայմանագրեր

ՀՀ ԱՎԾ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-2-1 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի պայմանագիր

 

ՀՀ ԱՎԾ-ՇՀԱՊՁԲ-15/3-2-1 ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի պայմանագիր