Սկիզբ / Վիճակագրություն / Փաստաթղթավորում և որակ / Փաստաթղթավորում / Էկոնոմիկա և ֆինանսներ

Էկոնոմիկա և ֆինանսներ

1.Բիզնես միտումներ

1.1. Արդյունաբերական արտադրանքի թողարկում և իրացում, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի ինդեքսներ(ամսական/ տարեկան)

2.Սպառողական գներ


2.1. Սպառողական գների ինդեքս (ամսական)

3.Կազմակերպությունների ֆինանսներ

3.1. Այլ ֆինանսական միջնորդ և ֆինանսական միջնորդության օժանդակ գործունեության կազմակերպությունների ֆինանսական
ակտիվներ, պարտավորություններ, շահույթ կամ վնաս - եռամսյակային

3.2. Առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները - եռամսյակային
3.3. Առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները - տարեկան
3.4. Առևտրային կազմակերպությունների դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքեր- եռամսյակային
3.5. Վիճակագրական բիզնես ռեգիստր - տարեկան

4.Պետական ֆինանսներ

4.1. Ընդհանուր կառավարության եռամսյակային և տարեկան ֆինանսական հաշիվներ- եռամսյակային/տարեկան 
4.2. Պետական պարտք - եռամսյակային
4.3. Հաշվետվություն կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ- տարեկան
4.4. Ֆինանսական կազմակերպությունների հատված - եռամսյակային

5.Ազգային հաշիվներ, համախառն ներքին արդյունք

5.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ - ամսական
5.2. Ազգային հաշիվների ցուցանիշներ - եռամսյակային/ տարեկան 

6.Արտադրողների գներ

6.1 Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքս - ամսական
6.2 Արտաքին առևտրի (ներմուծման, արտահանման) գների ինդեքս (առանց հումանիտար օգնության)- ամսական
6.3 Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողի իրացման գների ինդեքս և գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքս - ամսական
6.4 Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքս (երկաթուղային, ավտոմոբիլային, օդային և խողովակաշարային)- ամսական/ եռամսյակային/ տարեկան