Լրատու թիվ 6 (54) նոյեմբեր-դեկտեմբեր

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի (ՀՀ ՎՊԽ) նիստեր
Կադրային աշխատանքների հաշվետվություն
Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն
ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական նոր հրապարակումներ
ՀՀ ԱՎԾ գրադարանում ստացված նոր գրականություն
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշներ