Dissemination
Standards
Bulletin Board


 


ՀՀ ՎԿ մեթատվյալների հիմնապաշար

Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)
 

Հայաստանի Հանրապետություն Աշխատանքի շուկա Աշխատանքի վարձատրություն

Վերջին վերանայումը

29 հունվար 2021թ.

Վերջին վավերացումը

29 հունվար 2021թ.

Պատասխանատու(ներ)         
 
 

Լուսինե Քալանթարյան

ՀՀ ՎԿ

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 587 829
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : labour@armstat.am,  info@armstat.am
Տարածման ձևաչափ
Ամփոփ մեթոդաբանություն
Ազգային Ամփոփ Տվյալների Էջ

Տվյալներ. ընդգրկունություն, պարբերականություն և ժամանակայնություն
Ընդգրկունության բնութագրեր

5.1.1 Վիճակագրական ներկայացուցչականություն

Միջին ամսական աշխատավարձի վերաբերյալ տվյալները տարածվում են դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ դրամով և ընդգրկում են Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տնտեսությունը:

Ամսական տվյալները ներկայացնում են մեկ աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձը:

Պարբերականություն

4.1.1 Պարբերականություն

Ամսական

Ժամանակայնություն

4.1.2 Ժամանակայնություն

Ամսական տվյալները հրապարակվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո` 25-րդ օրը:

Հանրության համար հասանելիություն

Տվյալների թողարկման նախնական օրացույցի տարածում

5.1.3 Տվյալների թողարկման նախնական օրացույց

Վիճակագրական հրապարակումների (տվյալների) ժամանակացույցերն արտացոլվում են ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի (ՀՀ ՎՊԽ) կողմից հաստատվող տարեկան վիճակագրական  ծրագրերում: Տարեկան ծրագիրը հաստատվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատումից հետո (ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից)` մեկամսյա ժամկետում:

2021թ. տարեկան վիճակագրական ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 23-Ն որոշմամբ: 2021 թվականի  վիճակագրական ծրագրի հայերեն տարբերակը տեղադրված է ՀՀ ՎԿ ինտերնետային կայքում` հետևյալ հասցեով. https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=148900:

Բացի այդ, Հրապարակումների Ժամանակացույցը տեղադրված է նաև ՀՀ ՎԿ ինտերնետային կայքի դիմային էջում https://www.armstat.am/file/calendar/Kalendar21-am.pdf:

Հրապարակումների ճշգրիտ ժամկետների նշումով ժամանակացույցը` մեկ եռամսյակ առաջ, տարածվում է նաև Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Տվյալների Տարածման Տեղեկագրի ինտերնետային կայքում (https://armstat.am/nsdp/):

Միաժամանակյա ներկայացումը բոլոր շահագրգիռ կողմերին

 

5.1.4 Միաժամանակյա ներկայացում

Հասարակությանը բոլոր տվյալները ներկայացվում են միաժամանակ` վիճակագրական տեղեկատուների, հրապարակումների տեսքով  ("Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը" և "Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը") և ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի ինտերնետային կայքում` հետևյալ հասցեով. http://www.armstat.am/am/?nid=82:

Բոլոր հրապարակումների օրինակները տեղադրվում են նաև ՀՀ ՎԿ բաց գրադարանում և ՀՀ ազգային գրադարանում:

Արժանահավատություն

Սահմանված կարգի և պայմանների տարածումը, որի ներքո իրականացվում է պաշտոնական վիճակագրությունը, ներառյալ անհատական տվյալների գաղտնիությունը

0.1.1 Տվյալների հավաքման, մշակման և տարածման պատասխանատվություն

Վիճակագրական կոտիտե
 

Տվյալների հավաքման և տարածման բնագավառի հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2018թ. մարտի 21-ին ընդունված “Պաշտոնական վիճակագրության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որը հանդիսանում է ազգային վիճակագրական համակարգը կարգավորող իրավական հիմքը: Օրենքը սահմանում է օրենքով լիազորված մարմինների կողմից պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքների պահանջներին համապատասխան, հանրային կյանքի էական և չափակցելի երևույթների թվային արտահայտությամբ մշակված, արտադրված և տարածված, բացառապես վիճակագրական ծրագրերում արտացոլված վիճակագրության մշակման կարգը, որը ներկայացուցչական հիմքով նկարագրում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և բնապահպանական երևույթները:

Պաշտոնական վիճակագրությունը.

Պաշտոնական վիճակագրության մասին” ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան` պաշտոնական վիճակագրության բնագավառը կարգավորող նորմատիվ-իրավական հիմք են հանդիսանում նաև Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի (ՀՀ ՎԿ կառավարման բարձրագույն մարմնի) կողմից հաստատվող նորմատիվ իրավական ակտերը:

Հայաստանի Հանրապետության 2019-2023 թվականների  Հնգամյա վիճակագրական ծրագիրը հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության ՎՊԽ կողմից 2018 թվականի հոկտեմբերի 31-ին:

Բացի վերոշարադրյալից, պաշտոնական վիճակագրության կազմակերպման առանձին հարաբերություններ կարգավորվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատված և ստորև թվարկված նորմատիվ ակտերով, ինչպես նաև 0.1.2, 0.1.3 և 0.1.4 ենթակետերում թվարկված իրավական ակտերով`

1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018թ. հունիսի 11-ի “Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին թիվ 741-Լ որոշում.

2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006թ. նոյեմբերի 24-ի  “Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու և  Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2000 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 10 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” թիվ 20-Ն որոշում.

3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2001թ. օգոստոսի 15-ի “Վիճակագրական տեղեկատվության հրապարակման ձևերի մասին կարգը հաստատելու մասին թիվ 60 որոշում:

0.1.2 Հարաբերություններ վարչական վիճակագրություն իրականացնող մարմինների հետ

Վիճակագրական կոտիտե
 

ՀՀ ՎԿ-ի հարաբերությունները վարչական վիճակագրություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-իՎարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին” թիվ 109 որոշմամբ:

Թիվ 109 որոշումը uահմանում է վարչական (տեղեկատվական) ռեգիuտրների վարման, ինչպեu նաև դրանց միջոցով հավաքվող տեղեկությունների` ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե ներկայացման կարգն ու պայմանները:

0.1.3 Անհատական (անվանական) տվյալների գաղտնիություն

Վիճակագրական կոտիտե
 

Վիճակագրական գաղտնիքի հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են “Պաշտոնական վիճակագրության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2001թ. հունիսի 25-ի  Վիճակագրական գաղտնիքի պահպանման կարգը հաստատելու մասին” թիվ 53 որոշմամբ սահմանված դրույթներով:

Նշված կարգը uահմանում է վիճակագրական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների պահպանման, oգտագործման և հրապարակման կարգը, վիճակագրական գաղտնիքի շուրջ ծագող հարաբերությունների մաuնակիցների իրավունքներն ու պարտականությունները:

 Համաձայն այդ իրավական ակտերի ՀՀ ՎԿ-ում ստեղծվել է Վիճակագրական գաղտնիքի պահպանման հարցերի հանձնաժողով: Բացի այդ, ՀՀ ՎԿ բոլոր աշխատողները ստորագրում են հայտարարագիր վիճակագրական գաղտնիքի պահպանման վերաբերյալ:

0.1.4 Վիճակագրական հաշվետվության ապահովում

Վիճակագրական կոմիտե

Վիճակագրական ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվության ներկայացումը կարգավորվում է “Պաշտոնական վիճակագրության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի  Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ 11-Ն և 2010 թվականի մայիսի 12-ի թիվ 12-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին թիվ 05-Ն որոշմամբ սահմանված դրույթներով:

Նշվածով uահմանվում է Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով գրանցված իրավաբանական անձանց (անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից), անհատ ձեռնարկատերերի, oտարերկրյա իրավաբանական անձանց` Հայաuտանի Հանրապետությունում գտնվող առանձնացված uտորաբաժանումների, ինչպեu նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, պաշտոնական վիճակագրական դիտարկումների շրջանակում վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը:

0.2.1 Անձնակազմ, օժանդակ միջոցներ, համակարգչային ռեսուրսներ և ֆինանսավորում

Վիճակագրական կոմիտե

Վիճակագրական կոմիտեի աշխատողների թվաքանակը հաստատում է ՀՀ ՎԿ նախագահը:

ՀՀ ՎԿ–ն ֆինանսավորվում է ՀՀ պետական բյուջեից:

ՀՀ ՎԿ այն աշխատողների, որոնք հանդիսանում են քաղաքացիական ծառայողներ, աշխատանքի վարձատրությունն իրականացվում է “Քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի վարձատրության մասին” ՀՀ օրենքով և ընդհանուր է բոլոր քաղաքացիական ծառայողների համար:

Աշխատանքի շուկա: Աշխատավարձ

Աշխատանքի վիճակագրության բաժինն ունի 5 աշխատակից, որոնք բոլորն էլ ընդգրկված են աշխատանքի վարձատրության  վիճակագրության աշխատանքներում: Բոլոր աշխատակիցները  բարձրագույն կրթությամբ են:

Աշխատանքի վիճակագրության բաժինը տեխնիկապես լավ կահավորված է:

0.2.2 Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման ապահովում

Վիճակագրական կոմիտե

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ՀՀ ՎԿ գլխավոր քարտուղարը տնօրինում է ՎԿ աշխատակազմի սեփականությունը, ներառյալ ֆինանսական միջոցները: ՀՀ ՎԿ գլխավոր քարտուղարը պատրաստում է ՎԿ-ի բյուջեի նախագիծը:

ՀՀ ՎԿ տարեկան բյուջեի ծախսերը և ֆինանսական հաշվետվությունների իսկության վերստուգումը հաստատում է ՀՀ ՎԿ նախագահը, իսկ տարեկան հաշվեկշիռը և ֆինանսական հաշվետվությունը` ՀՀ վիճակագրության պետական խորհուրդը:

ՀՀ ՎԿ աշխատակազմի տարեկան ֆինանսական հաշվետվության իսկության վերստուգումն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության սահմանած կարգով:

0.3.1 Օգտագործողների պահանջների մոնիթորինգ

Վիճակագրական կոմիտե

Օգտագործողների պահանջներն ուսումնասիրելու նպատակով  վիճակագրական ծրագրերը (հնգամյա և տարեկան) տեղադրվում են ՀՀ ՎԿ ինտերնետային կայքում ( http://www.armstat.am), ինչպես նաև ներկայացվում է ընտրանքային կարգով ընտրված մոտ հարյուր օգտագործողների (կառավարչական, գիտական և կրթական կազմակերպություններ, դատական մարմիններ, բանկային համակարգ, գործարար, ոչ կառավարական և միջազգային կազմակերպություններ և զանգվածային լրատվության միջոցներ)` դիտողությունների և առաջարկությունների համար:

Համաձայն  Պաշտոնական վիճակագրության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի տարեկան ծրագիրը ներառում է ցուցանիշներ երկրի տնտեսական, ժողովրդագրական, սոցիալական և բնապահպանական իրավիճակի վերաբերյալ և փոփոխվում է` հաշվի առնելով օգտագործողների պահանջների ուսումնասիրությունը:

Տարեկան ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվում առկա ռեսուրսների սահմանափակումները, վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա դրվող պարտականությունների ծավալը և ծախսերի արդյունավետությունը, երկրի տվյալների համադրելիությունը միջազգային չափանիշներին, այդ ցուցանիշների պոտենցիալ կայուն պարբերականությունը` երկարաժամկետ միտումները բացահայտելու տեսանկյունից և դրանք պաշտոնական վիճակագրությանը հատկացվող տարեկան ռեսուրսների հետ ներդաշնակեցնելու նպատակով:

0.4.1 Որակի քաղաքականություն

Վիճակագրական կոմիտե

Որակի քաղաքականությունը հիմնված է միջազգային չափանիշներին և համադրումներին համապատասխան համընդհանուր վիճակագրական մեթոդաբանության կիրառման ապահովման սկզբունքի, ինչպես նաև անհրաժեշտ տեխնիկական, տնտեսական և սոցիալական տեղեկատվության դասակարգումների օգտագործման  վրա:

0.4.2 Որակի մոնիթորինգ

Վիճակագրական կոմիտե

Տարեկան ծրագրի կատարումը կազմակերպում է ՀՀ ՎԿ նախագահը:

0.4.3 Որակի պլանավորում

Վիճակագրական կոմիտե

Վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողներից հավաքված տվյալներն ենթարկվում են թվաբանական և տրամաբանական ստուգման:

Որակի ապահովման ներքին գործընթացները, կախված դրանց բնույթից, իրականացնում են հետևյալ բաժինները.

 • ցուցանիշների համապատասխան մեթոդաբանության ապահովում` ՀՀ ՎՊԽ, որակի կառավարման բաժին և ներքին աուդիտի վարչություն.

 • ձեռնարկատիրական գործունեության վիճակագրություն` մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին և որակի կառավարման բաժին.

 • մակրոտնտեսական ցուցանիշներ` որակի կառավարման բաժին.

 • հրապարակում և տարածում` ՀՀ ՎԿ նախագահի խորհրդական և Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժին:

 1.1.1 Վիճակագրության անկողմնակալություն

Վիճակագրական կոմիտե

Համաձայն Պաշտոնական վիճակագրության մասին” ՀՀ օրենքի, ՀՀ ՎԿ-ն իր խնդիրներն իրականացնելիu անկախ է Հայաuտանի Հանրապետության պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից:

 1.1.2 Սկզբնական տվյալների, մեթոդաբանության և տարածման ընտրություն

Վիճակագրական կոմիտե

Տարեկան ծրագիրը, որը հաստատվում է ՀՀ ՎՊԽ կողմից, ներառում է`

 • վիճակագրական աշխատանքների ցանկը, դրանց կատարման ժամկետները, ընդգրկման դաշտը, ինչպեu նաև դիտարկումների ձևերը.

 • վիճակագրական ցուցանիշների տրամադրման պարբերականությունը.

 • Ծառայության կողմից իրականացման ենթակա հետազոտությունների, հրատարակվելիք վիճակագրական ժողովածուների, տեղեկագրերի եւ այլ հրապարակումների ցանկն ու պարբերականությունը.

 • կազմակերպությունների, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ վարչական ռեգիuտրների եւ դրանց կողմից ներկայացվող ամփոփ վիճակագրական տեղեկությունների (տվյալների) ցանկը.

 • վիճակագրական տեղեկատվության uպառողների ցանկը, անվճար տրամադրվող տեղեկատվության կազմն ու տրամադրման կարգը:

1.1.3 Վիճակագրության ոչ ճիշտ oգտագործման և մեկնաբանման պարզաբանում

Վիճակագրական կոմիտե

Համաձայն Պաշտոնական վիճակագրության մասին ՀՀ օրենքի ՀՀ ՎԿ-ն պարտավոր չէ, սակայն իրավունք ունի պարզաբանել վիճակագրական տեղեկատվության եւ տվյալների ոչ ճիշտ oգտագործման եւ մեկնաբանման դեպքերը:

1.2.1 Տեղեկատվություն վիճակագրական տվյալների հավաքման, մշակման և տարածման ժամակետների և պայմանների վերաբերյալ

Վիճակագրական կոմիտե

Պաշտոնական վիճակագրության մասին” ՀՀ օրենքը հրապարակվել է Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի մարտի 28-ի թիվ 23(1381) Պաշտոնական տեղեկագրում, տեղադրված է նաև ՀՀ ՎԿ ինտերնետային կայքի հետևյալ հասցեում.

https://www.armstat.am/am/?nid=638 (հայերեն, անգլերեն):

Հայաստանի Հանրապետության 2019-2023 թվականների Հնգամյա վիճակագրական  ծրագրի մասինՀՀ ՎՊԽ որոշումը հրապարակվել է Հայաստանի Հանրապետության  2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի թիվ 28(631) Գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրում: Ծրագրի հայերեն տարբերակը տեղադրված է ՀՀ ՎԿ ինտերնետային կայքի հետևյալ հասցեում. https://www.armstat.am/am/?nid=719

Պաշտոնական վիճակագրության կազմակերպման առանձին հարաբերություններ կարգավորվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատված և ստորև թվարկված հետևյալ նորմատիվ ակտերով, որոնք հաստատվելուց հետո հրապարակվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրում.

  1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018թ. հունիսի 11-ի  “Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կանոնադրությունը հաստատելու մասին թիվ 741-Լ որոշումը :

  2. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի  “Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ 11-Ն և 2010 թվականի մայիսի 12-ի թիվ 12-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին թիվ 05-Ն որոշումը (հրապարակված է Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 2016թ. հուլիսի 22-ի թիվ 15(558) տեղեկագրում):

  3. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2001թ. հունիսի 25-ի  “Վիճակագրական գաղտնիքի պահպանման կարգը հաստատելու մասին թիվ 53 որոշումը (հրապարակված է Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 2001թ. սեպտեմբերի 4-ի թիվ 15(78) տեղեկագրում):

  4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2001թ. օգոստոսի 15-ի  “Վիճակագրական տեղեկատվության հրապարակման ձևերի մասին կարգը հաստատելու մասին թիվ 60 որոշումը (հրապարակված է Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 2002թ. փետրվարի 11-ի թիվ 3(89) տեղեկագրում):

  5. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2006թ. նոյեմբերի 24-ի  “Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի աշխատակարգը հաստատելու և  Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2000 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 10 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” թիվ 20-Ն որոշումը (հրապարակված է Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 2006թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 30(239) տեղեկագրում):

  6. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի “Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին թիվ 109 որոշումը (հրապարակված է Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 2002թ. հուլիսի 15-ի թիվ 17(103) տեղեկագրում):

Վերը նշված որոշումների հայերեն տարբերակաները ևս տեղադրված է ՀՀ ՎԿ ինտերնետային կայքի հետևյալ հասցեում. https://www.armstat.am/am/?nid=95:

Բացի վերը նշվածից, Հայաստանի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվելուց հետո “Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրում” հրապարակվում են նաև բոլոր պաշտոնական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերը և դրանց լրացման կարգի վերաբերյալ հրահանգները:

Հաշվետվությունների ձևերի և դրանց լրացման կարգի վերաբերյալ հրահանգների հայերեն տարբերակները տեղադրված են ՀՀ ՎԿ ինտերնետային կայքի հետևյալ հասցեում. https://www.armstat.am/am/?nid=547:

1.3.1 Անձնակազմի էթիկայի կանոններ

Վիճակագրական կոմիտե

ՀՀ ՎԿ անձնակազմի էթիկայի կանոններն ամրագրված են  Քաղաքացիական ծառայության մասին” ՀՀ օրենքով (հրապարակված է 2002թ. հունվարի 9-ի թիվ 1(176) Պաշտոնական տեղեկագրում) և ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի "Քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի կանոնները հաստատելու մասին" 2002թ. մայիսի 31-ի թիվ 13-Ն որոշմամբ (հրապարակված է Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 2002թ. օգոստոսի 1-ի թիվ 18(104) տեղեկագրում):

Էթիկայի կանոներն ընդհանուր են քաղաքացիական ծառայողների համար, քաղաքացիական ծառայության բոլոր մարմիններում:

Նախնական տվյալների հասանելիությունը պետական մարմիններին մինչ պաշտոնական հրապարակումը

1.2.2  Նախքան վիճակագրության պաշտոնական հրապարակումը պետական մարմիններին հասանելիություն

Վիճակագրական կոմիտե

Մինչ ՀՀ ՎԿ կոցմից պաշտոնական հրապարակումը վիճակագրական տվյալներն որևէ պետական մարմնի տրամադրման ենթակա չեն:

Վիճակագրական տվյալների հրապարակումների ժամանակ գերատեսչական մեկնաբանությունների առկայությունը

1.2.3 Վիճակագրական արտադրանքի իրավասություն

Վիճակագրական կոմիտե

Պետական մարմինների, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ օգտագործողների կողմից ներկայացված մեկնաբանությունները վիճակագրական հրապարակումներում չեն արտացոլվում:

Ճշգրտումների վերաբերյալ տեղեկատվությամբ ապահովումը և էական  մեթոդաբանական փոփոխությունների վերաբերյալ նախնական իրազեկումը

4.3.1 Վերանայման օրացույց

Առաջին անգամ հրապարակված տվյալները համարվում են նախնական: Տվյալների վերանայումն իրականացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանից մեկ ամիս հետո, իսկ ճշգրտումը` հաշվետու ամսից երկու ամիս հետո:

Տարեկան տվյալները վերանայվում են կազմակերպությունների կողմից ներկայացված տարեկան հաշվետվական ձևերի հիման վրա:

4.3.2 Նախնական և/կամ վերանայված տվյալների ներկայացում

Համապատասխան հրապարակումներում տվյալները նշագրվում են օպերատիվ (նախնական), ճշտված կամ վերջնական: Փոփոխված տվյալներն ուղեկցվում են բացատրական ծանոթագրություններով:

1.2.4 Մեթոդաբանության, սկզբնական տվյալների և վիճակագրական մեթոդների էական փոփոխությունների վերաբերյալ նախնական իրազեկում

Վիճակագրական կոմիտե

Համապատասխան ծանոթագրություններ են ներկայացվում նաև մեթոդաբանության փոփոխությունների դեպքում:

 ՀՀ ՎԿ-ն օրենքով սահմանված կարգով (“Պաշտոնական վիճակագրության մասին”, “Իրավական ակտերի մասին” ՀՀ օրենքներ, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի  “Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ 11-Ն և 2010 թվականի մայիսի 12-ի թիվ 12-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին թիվ 05-Ն որոշում և այլն) վիճակագրական հաշվետվությունների նոր ձևերի և/կամ դրանց լրացման կարգի վերաբերյալ հրահանգների տրամադրման միջոցով իրազեկում է վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներին` մեթոդաբանության մեջ կատարված փոփոխությունների մասին (ՀՀ ՎՊԽ կողմից հաստատվելուց և “Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրում” հրապարակելուց հետո):

Որակ
Վիճակագրության պատրաստման ժամանակ օգտագործվող մեթոդաբանության և աղբյուրների հետ կապված փաստաթղթերի տարածումը

5.2.1 Հիմնադրույթների, ընդգրկունության, դասակարգումների, գրանցման սկզբունքների, սկզբնական տվյալների և վիճակագրական մեթոդների հետ կապված փաստաթղթերի տարածում

Ցուցանիշների վերաբերյալ հակիրճ մեթոդաբանական պարզաբանումները հրապարակվում են “Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը” տեղեկատվական ամսական զեկույցում, “Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքում”, իսկ առավել մանրամասն` թեմատիկ հրապարակումներում:

Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերը և դրանց լրացման կարգի վերաբերյալ հրահանգները ՀՀ ՎՊԽ կողմից հաստատվելուց հետո, որպես նորմատիվ իրավական ակտեր պարտադիր հրապարակվում են “Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրում”, որից հետո միայն ստանում են իրավաբանական ուժ:

(Տե´ս նաև Ամփոփ մեթոդաբանություն)

Տվյալների տարածումը, որը հնարավորություն է տալիս իրականացնել խաչաձև վիճակագրական ստուգումներ և տալիս է հիմնավորվածության երաշխիքներ

4.2.1 Ներքին համադրելիություն

  Ամսական տեղեկատվական զեկույցներում հրապարակվում են հետևյալ տվյալները`

ա) միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ տնտեսության հատվածների (ամսական, ամսական աճողական, եռամսյակային, տարեկան), դրամով և տոկոսներով` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ.

բ) տնտեսական գործունեության տեսակների (ամսական, ամսական աճողական, եռամսյակային, տարեկան), դրամով և տոկոսներով` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ, ընդամենը միջինի նկատմամբ.

գ) ՀՀ մարզերի և տարածաշրջանների (եռամսյակային աճողական), դրամով և տոկոսներով` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ,

դ) բնակավայրի տեսակի (եռամսյակային աճողական,), դրամով և տոկոսներով` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ,

ե) ՀՀ մարզերի և տնտեսության հատվածների (ամսական, եռամսյակային), դրամով և տոկոսներով` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ, ընդամենը միջինի նկատմամբ.

զ) արտարժույթի տեսակների (ամսական, տարեկան).

է) միջին ամսական անվանական աշխատավարձը սոցիալական ոլորտում (ամսական աճողական), դրամով և տոկոսներով` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ.

ը) սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարաբերակցությունը միջին ամսական անվանական աշխատավարձի, փաստագրված նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքի նկատմամբ` անգամներով (եռամսյակային):

   Տարեկան հրապարակումներում զետեղված տվյալները նույնական են ամսական տեղեկատվական զեկույցներում հրապարակվող տվյալների հետ` ներառելով նաև հետևյալ տվյալները`

ա) միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ սեռի և տնտեսական գործունեության տեսակների, 

բ) միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական ոլորտների (տարեկան), դրամով և տոկոսներով` ընդամենի նկատմամբ.

նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ.

գ) մարզերի և տնտեսության հատվածների (տարեկան), տոկոսներով` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ.

դ) բնակավայրի տեսակի և սեռի (տարեկան).

ե) ղեկավար անձնակազմի միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ տնտեսության ոլորտների (տարեկան), դրամով և անգամներով` համապատասխան ոլորտի ընդամենի նկատմամբ.

զ) ղեկավար անձնակազմի միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ սեռի (տարեկան).

է) ոչ գյուղատնտեսական ոլորտի մասնավոր հատվածի ղեկավար անձնակազմի միջին ամսական անվանական աշխատավարձը (տարեկան).

ը) իրական աշխատավարձն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների (տարեկան), տոկոսներով` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ.

թ) իրական աշխատավարձի ինդեքսը (տարեկան).

ժ) օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձը (տարեկան).

ժա) օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի և հիմնական սոցիալական ցուցանիշների (միջին ամսական անվանական աշխատավարձ, միջին ամսական կենսաթոշակ, միջին ամսական գործազրկության նպաստ, փաստագրված նվազագույն պարենային և սպառողական զամբյուղների արժեք) հարաբերակցությունը` անգամներով (տարեկան)

ժբ) միջին ամսական անվանական աշխատավարձի և հիմնական սոցիալական ցուցանիշների (սահմանված նվազագույն աշխատավարձ, միջին ամսական կենսաթոշակ, միջին ամսական գործազրկության նպաստ, փաստագրված նվազագույն պարենային և սպառողական զամբյուղների արժեք) հարաբերակցությունը` անգամներով (տարեկան).

ժգ) միջին ամսական անվանական աշխատավարձի և աշխատուժի գնի հարաբերակցությունը (տարեկան).

ժդ) աշխատուժի վրա կատարված միջին ամսական ծախսերը (տարեկան).

ժե) աշխատուժի վրա կատարված միջին ամսական ծախսերն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների (տարեկան):

 

“Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում” վիճակագրական ժողովածուում աշխատուժի հետազոտության արդյունքներով հրապարակվում են հետևյալ տարեկան տվյալները`

ա) զբաղվածներն ըստ դրամական եկամտի չափի և տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի և բնակավայրի տեսակի.

բ) զբաղվածների միջին բնաիրային եկամուտն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի և բնակավայրի տեսակի.

գ) զբաղվածների միջին դրամական և բնաիրային եկամուտներն ըստ ՀՀ մարզերի.

դ) զբաղվածների միջին դրամական եկամուտն ըստ զբաղվածության կարգավիճակի, սեռի և բնակավայրի տեսակի.

ե) զբաղվածներն ըստ դրամական եկամտի չափի և զբաղվածության կարգավիճակի, սեռի և բնակավայրի տեսակի.

զ) զբաղվածների միջին բնաիրային եկամուտն ըստ զբաղվածության կարգավիճակի, սեռի և բնակավայրի տեսակի.

է) զբաղվածներն ըստ բնաիրային եկամտի չափի և զբաղվածության կարգավիճակի, սեռի և բնակավայրի տեսակի.

ը) զբաղվածների միջին դրամական եկամուտն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի և բնակավայրի տեսակի.

թ) վարձու աշխատողների դրամական և բնաիրային եկամուտն ըստ աշխատանքային պայմանագրի առկայության, սեռի և բնակավայրի տեսակի.

ժ) ֆորմալ զբաղվածություն ունեցողներն ըստ դրամական եկամտի չափի և տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի և բնակավայրի տեսակի.

ժա) ֆորմալ զբաղվածություն ունեցողների միջին բնաիրային եկամուտն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի և բնակավայրի տեսակի.

ժբ) ոչ ֆորմալ զբաղվածություն ունեցողներն ըստ դրամական եկամտի չափի և տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի և բնակավայրի տեսակի.

ժգ) ոչ ֆորմալ զբաղվածություն ունեցողների միջին բնաիրային եկամուտն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի և բնակավայրի տեսակի.

ժդ) զբաղվածների միջին եկամուտն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների և զբաղվածության բնույթի (ֆորմալ, ոչ ֆորմալ), սեռի և բնակավայրի տեսակի.

ժե) զբաղվածների միջին եկամուտն ըստ տարիքային խմբերի և զբաղվածության բնույթի (ֆորմալ, ոչ ֆորմալ), սեռի և բնակավայրի տեսակի.

ժզ) վարձու աշխատողների միջին աշխատավարձն ըստ տարիքային խմբերի և զբաղվածության բնույթի (ֆորմալ, ոչ ֆորմալ), սեռի և բնակավայրի տեսակի:

4.2.2 Ժամանակագրական համադրելիություն

Ամսական տեղեկատվական զեկույցներում հրապարակվում են հետևյալ եռամսյակային տվյալները`

ա) տոկոսներով` նախորդ ամսվա նկատմամբ.

բ) տոկոսներով` նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ:

Տարեկան հրապարակումներում առկա են տվյալներ վերջին 5 տարիների կտրվածքով`

ա) տոկոսներով` նախորդ տարվա նկատմամբ.

բ) տոկոսներով` բազիսային տարվա նկատմամբ: