Dissemination
Standards
Bulletin Board

 

 


ՀՀ ՎԿ մեթոդական հիմնապաշար

Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)
 

Հայաստանի Հանրապետություն Միջազգային ներդրումային դիրք

Վերջին վերանայումը

05 մայիս 2021թ..

Վերջին վավերացումը

05 մայիս 2021թ..

Պատասխանատու(ներ)         
 
 

Նարինե Մուշեղյան

ՀՀ ՎԿ

Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 523 996
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : dissemination@armstat.am, info@armstat.am
   

Քրիստինե Պողոսյան

ՀՀ ՎԿ

Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 583 995
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : foreign_trade@armstat.am, info@armstat.am

 

Թղթային տարբերակ
()

Նորությունների թողարկում

  () Շաբաթական հրապարակումներ
  () Ամսական հրապարակումներ
  ()

Եռամսյակային հրապարակումներ

  () Այլ
Էլեկտրոնային տարբերակ
  (x)

Էլեկտրոնային տեղեկագիր կամ տվյալների բազա ինտերնետում

Ինտերնետային հասցե.

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակաները հասանելի են հայերեն (ամբողջական) և անգլերեն, հետևյալ հասցեով.

 

http://www.armstat.am/am/?nid=82

https://www.armstat.am/am/?nid=769

 

()

Սկավառակ

  () CD
  () Նորությունների թողարկում
  () Շաբաթական հրապարակումներ
  () Ամսական հրապարակումներ
  (x)

Եռամսյակային հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը” տեղեկատվական ամսական զեկույց, հասանելի է հայերեն և ռուսերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´սվերը նշված հասցեները):

 

(x)

Այլ

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներդրումային և արտաքին պարտքի դիրքերը” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք”, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):