Dissemination
Standards
Bulletin Board

 

 


ՀՀ ՎԿ մեթոդական հիմնապաշար

Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)
 

Հայաստանի Հանրապետություն

Աշխատանքի շուկա

Աշխատանքի

վարձատրություն

Վերջին վերանայումը

30 հունվար 2020թ

Վերջին վավերացումը

31 հունվար 2020թ

Պատասխանատու(ներ)         
 
 

Նարինե Մուշեղյան
ՀՀ ՎԿ 

Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 523 996
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : narine@armstat.am, info@armstat.am
 

Լուսինե Քալանթարյան

ՀՀ ՎԿ 

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 587 829
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : kalantaryan@armstat.am, info@armstat.am

 

Թղթային տարբերակ
  (x) Նորությունների թողարկում

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող մակրոտնտեսական ցուցանիշների ընթացիկ-օպերատիվ տվյալներ” հասանելի է հայերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  ( ) Շաբաթական հրապարակումներ
  (x) Ամսական հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը” տեղեկատվական  ամսական զեկույց, հասանելի է հայերեն և ռուսերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  (x) Եռամսյակային հրապարակումներ

Պարենային ապահովություն և աղքատություն ” վիճակագրական տեղեկագիր, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

  (x)

 

Այլ:

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրքհասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի մարզերը թվերովտարեկան վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն, անվճար տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանը թվերովտարեկան վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Աշխատուժը ՀՀ քաղաքային բնակավայրերում, 2001թ.  Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության հաշվետվություն, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Աշխատանքի շուկան Հայաստանում վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տես վերը նշված հասցեները):

"Աշխատուժը և մանկական զբաղվածությունը Հայաստանում , 2004թ." Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության զեկույց, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ” վիճակագրական գրքույկ, հասանելի է հայերեն և անգլերեն և անվճար տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

“Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն և անվճար տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

"Աշխատուժը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը Հայաստանում , 2008թ." Աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության զեկույց, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

“Ոչ ֆորմալ հատվածը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը Հայաստանում” վիճակագրական զեկույց, հասանելի է հայերեն և անգլերեն և անվճար տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

 

Էլեկտրոնային տարբերակ
  (x)

Էլեկտրոնային տեղեկագիր կամ տվյալների բազա ինտերնետում

Ինտերնետային հասցե.

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն, անգլերեն, հետևյալ հասցեով.

 http://www.armstat.am/am/?nid=82

 

  ()

Սկավառակ

  ()

CD

  (x)

Այլ

“Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք”, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար: