Dissemination
Standards
Bulletin Board

 

 


ՀՀ ՎԿ մեթոդական հիմնապաշար

Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)
 

Հայաստանի Հանրապետություն Բնակչություն

Վերջին վերանայումը

1 փետրվար 2021թ.

Վերջին վավերացումը

1 փետրվար 2021թ.

Պատասխանատու(ներ)         
 
 

Նարինե Մուշեղյան

ՀՀ ՎԿ

Վիճակագրական տեղեկատվության տարածման բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 523 996
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : dissemination@armstat.am, info@armstat.am
 

Կարինե Կույումջյան

ՀՀ ՎԿ

Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

  Հեռախոս : 374 11 524 528
  Ֆաքս : 374 11 521 921
  Էլ. փոստ : demography@armstat.am, info@armstat.am

 

Թղթային տարբերակ
  () Նորությունների թողարկում
  () Շաբաթական հրապարակումներ
  () Ամսական հրապարակումներ
  (x) Եռամսյակային հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը” տեղեկատվական ամսական զեկույց, հասանելի է հայերեն և ռուսերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):  

Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը” վիճակագրական տեղեկագիր, հասանելի է հայերեն` անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները)

  (x)

 

Այլ

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք” հասանելի է հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն` անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի մարզերը թվերով” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանը թվերով” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Ընտանիքը և երեխաները Հայաստանում, 2000թ.” վիճակագրական ժողովածու, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի ժողովարդագրության և առողջության հարցերով հետազոտություն 2000թ., 2005թ., ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համատեղ, հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 1940-2000թթ.” հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հարավային Կովկասի ժողովրդագրական ուրվագիծը, 1958-1999թթ.” հասանելի է անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի Հանրապետության սահմանային հսկիչ կետերում ուղևորահոսքերի (միգրացիայի) ընտրանքային հետազոտության մասին զեկույց, 2002թ.” հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

2001թ. մարդահամարի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետությունում”  վիճակագրական ժողովածուներ (տվյալներ ըստ Հայաստանի Հանրապետության) հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու" վիճակագրական ժողովածուն հասանելի է հայերեն և անգլերեն, անվճար (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

“2001թ. մարդահամարի արդյունքները Հայաստանի Հանրապետությունում”  վիճակագրական ժողովածուներ (տվյալներ ըստ Հայաստանի Հանրապետության մարզերի, ք.Երևանի) հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, տրամադրվում է ՀՀ ՎԿ կողմից (տեղեկությունների համար տե´ս վերը նշված հասցեները):

 

Էլեկտրոնային տարբերակ
  (x)

Էլեկտրոնային տեղեկագիր կամ տվյալների բազա ինտերնետում

Ինտերնետային հասցե.

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն, անգլերեն, հետևյալ հասցեով.

 http://www.armstat.am/am/?nid=82

 

  ()

Սկավառակ

  ()

CD

  (x)

Այլ

“Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք”, հասանելի է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, անվճար: