Վիճակագրական ցուցանիշներ

թեմա

Հիմնական ցուցանիշներ

  I եռամսյակ 2021 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1284086.4 96.7 65.2
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլատոր ( ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը), % - 104.7 -
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 75417.6 99.0 27.4