Վիճակագրական ցուցանիշներ

թեմա

Հիմնական ցուցանիշներ

  II եռամսյակ 2021 նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%) նախորդ ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1575495.4 113.2 117.4
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլատոր ( ընթացիկ և համադրելի գներով ՀՆԱ-ի ծավալների հարաբերակցությունը), % - 109.5 -
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 202576.6 110.3 299.4