Նախագիծ «2022 թվականի վիճակագրական ծրագրի»

14 Հունիսի 2021

Վիճակագրական տեղեկատվություն օգտագործողներին

 

Վիճակագրական տեղեկատվության օգտագործողների պահանջարկն ուսումնասիրելու նպատակով, կարծիքի է ներկայացվում «2022 թվականի վիճակագրական ծրագրի» նախագիծը` խնդրանքով նշված փաստաթղթի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների պարագայում, դրանք մինչև  2021 թվականի օգոստոսի 2-ը  ներկայացնել Վիճակագրական  կոմիտեին (ԱՐՄՍՏԱՏ), հետևյալ հասցեներով`

փոստային հասցեն`         ք. Երևան, 0010, Հանրապետության պողոտա,

                                        Կառավարության 3-րդ շենք 

էլեկտրոնային հասցեն`    dissemination@armstat.am

Համաձայն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված դրույթի, վիճակագրական ծրագրերը մշակվում են պաշտոնական վիճակագրության օգտագործողների պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա:

Ըստ վերոնշյալ օրենքի, ՀՀ տարածքում պաշտոնական վիճակագրության իրագործման հիմքը վիճակագրական ծրա­գրերն են, որոնք ներառում են երկրի տնտեսա­կան, ժողովրդագրական, սոցիա­լական և բնապահպանական իրավիճակի դիտարկման համար անհրաժեշտ վիճակա­գրական տեղե­կատվությունը` հաշվի առնելով առկա ռեսուրսների սահմանափակումները, վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրող­ների վրա դրվող պարտականությունների ծավալը և ծախսերի արդյունավետությունը:

Վիճակագրական ծրագրով նախատեսված գործունեության ուղղություններն ու միջոցա­ռում­ները հաշվի են առնում երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջազգային վիճա­կագրական չափանիշներին, երկարաժամկետ միջակայքում միտումները բացահայտելու նպա­­տակով ապահո­վում են դրանց հնարավոր կայուն պարբերականու­թյունը և տարեկան կտրվածքով պաշտոնական վիճակագրությանը հատկացվող ռեսուրսների հետ համաչափու­թյունը:

Վիճակագրական ծրագրերը մշակվում են որպես արդյունավետ ռազմավարական և օպերատիվ կառավարման ու համակարգման առանցքային գործիքներ՝ ողջ ազգային վիճակագրական համակարգի համար:

 

Շնորհակալություն համագործակցության համար