Տարեկան վիճակագրական ծրագրեր և հաշվետվություններ

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2003 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիր և հաշվետվություն


                                                                              ՀՀ ՎՊԽ 2003թ. հունվարի 24-ի թիվ 01-Ն որոշում
                                                                               (ՀՀ ԳՆԱՏ 2003/ 111, 12.05.03)

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ Հավելված I

1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
1.1. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
1.1.1. ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ  
1.1.2. ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
1.1.3 ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ 
1.2 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
1.2.1 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ  
1.2.2 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
1.2.3 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
1.2.4. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
1.2.5 ԿԱՊ 
1.2.6. ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (սպառողական շուկա) 
1.2.7 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
 
1.3 ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
1.3.1 ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ  
1.3.2. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
1.3.3 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
1.3.4 ԲԵՌՆԱՌԱՔՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
1.3.5 ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ  
1.3.6 ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ 
1.3.7 ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 
1.4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
1.4.1 ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  
1.4.2 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ
  
1.5 ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ  
1.6.ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ 
1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
4.1 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
4.1.1 ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ 
4.1.2. ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 
4.2 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 
4.3 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
4.4 ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
4.5 ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔ 
4.6 ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
5.1 ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
5.1.1 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԸ 
5.1.2. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ 
5.1.3 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
 
5.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ 
5.3.ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ 
5.4 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
5.5 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 
5.6 ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 
5.7 ԲՆԱԿՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
5.8 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 
5.9 ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

6. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Հավելված II

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱ-ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ Հավելված III
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ (1) 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ(2) 
ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (3)  
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ (4) 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ-ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑԱԳՐԵՐ (5)

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀՀ 2001թ. ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆՆ ՈՒ ԱՄՓՈՓՄԱՆԸ Հավելված IV 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Հավելված V 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՎՃԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ (ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԻ Հավելված VI
1. ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ, ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ` ՄԱՄԼՈ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
2. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ -ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑԱԳՐԵՐ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԱՅԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՈՐՈՇ ԱՄՓՈՓ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ Հավելված VII
1. ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ  
2. ԸՍՏ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԱՅԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂՆԵՐԻ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ Հավելված YIII

2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐՈՒՄ' ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ' ՀԱՄԵՄԱՏ Հավելված IX 

ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ Հավելված X 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ Հավելված XI 

ՀՀ ԱՎԾ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ՃՅՈՒՂԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ Հավելված XII


 Հաշվետվություն 2003 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման