Հաշվետվություն 2016 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման

 
Բովանդակություն 
 
I.Ոլորտի  բովանդակային նկարագիրը
 
II.2016 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ «2016 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» 
 
III.«2016 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» կատարման ապահովման գծով որոշ հիմնարար միջոցառումների վերծանում
 
IV.Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում  և տեխնոլոգիաների ներդրում
 
V.Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն, կադրերի պատրաստում  և վերապատրաստում
 
VI.Գործառութակազմակերպչական  գործունեություն
 
VII.ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում  2016թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին
 
VIII.ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին  փաստացի իրականացված ծախսեր
 
Հավելված  1.  Ցանկ 2016 թվականի ընթացքում ՀՀ ՎՊԽ կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի որոշումների
 
Հավելված  2.  Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով  2016 թվականի ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ  համար նախատեսված և փաստացի ծախսված գումարների  վերաբերյալ
 
Հավելված  3.   2016 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման մշտադիտարկում
 
Հավելված 4.    2016 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով  նախատեսված ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային և ք.Երևանի գործակալությունների աշխատանքների կատարման մշտադիտարկում
 
Հավելված 5.   Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ
 
Հավելված 6.  Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները (ընդունված  ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 47-րդ նստաշրջանում`Ժնև,15.04.1992թ. և ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից` 14.04.94թ.),  Եվրոպական  վիճակագրության օրենսգրքով սահմանված սկզբունքները  (ընդունված վիճակագրական ծրագրային կոմիտեի կողմից` 24.02.2005թ.)