Հաշվետվություն 2015 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման

I  Ոլորտի  բովանդակային նկարագիրը 

II  2015 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ «2015 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի»

III  «2015 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» կատարման ապահովման գծով որոշ հիմնարար միջոցառումների վերծանում

IV Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում  և տեխնոլոգիաների ներդրում

V Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն, կադրերի պատրաստում  և վերապատրաստում

VI Գործառութակազմակերպչական  գործունեություն

VII ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում  2015թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին 

VIII ՀՀ 2015թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին  փաստացի իրականացված ծախսեր

Հավելված  1.  Ցանկ 2015 թվականի ընթացքում ՀՀ ՎՊԽ կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի որոշումների 
 
Հավելված  2.  Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով  2015 թվականի ընթացքում   ՀՀ ԱՎԾ  համար նախատեսված և փաստացի ծախսված գումարների վերաբերյալ

Հավելված 3.   2015 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով  նախատեսված աշխատանքների կատարման մշտադիտարկում

Հավելված  4.    2015 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով  նախատեսված ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային և ք.Երևանի  գործակալությունների աշխատանքների կատարման մշտադիտարկում

Հավելված  5.   Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ

Հավելված 6.  Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները (ընդունված ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 47-րդ նստաշրջանում` Ժնև,15.04.1992թ. և ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից` 14.04.94թ.),  Եվրոպական  վիճակագրության օրենսգրքով սահմանված սկզբունքները  (ընդունված վիճակագրական ծրագրային կոմիտեի կողմից`  24.02.2005թ.)