Հաշվետվություն 2010 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

I.Ոլորտի բովանդակային նկարագիրը

II.2010 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ <<2010 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>>

III.<<2010 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>> կատարման ապահովման գծով որոշ հիմնարար միջոցառումների վերծանում

IV.Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում և տեխնոլոգիաների ներդրում

V.Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն, կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում

VI.Գործառութակազմակերպչական գործունեություն

VII. ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2010թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին

VIII. ՀՀ 2010թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին փաստացի իրականացված ծախսեր

Հավելված 1. Ցանկ 2010թ. ընթացքում ՀՀ ՎՊԽ կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի որոշումների

Հավելված 2.Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով 2010թ. ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ համար նախատեսված և փաստացի ծախսված գումարների վերաբերյալ

Հավելված 3. 2009 և 2010թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման մոնիթորինգ

Հավելված 4. 2009 և 2010թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրերով նախատեսված ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային գործակալությունների աշխատանքների կատարման մոնիթորինգ

Հավելված 5. Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ

Հավելված 6. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները
(ընդունված ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 47-րդ նստաշրջանումª Ժնև, 15.04.1992թ. և ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից` 14.04.94թ)