Հաշվետվություն 2009 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

Ոլորտի  բովանդակային նկարագիրը

2009 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ <<2009 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>>

<<2009 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>> կատարման ապահովման գծով մի քանի հիմնարար միջոցառումների վերծանում

Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում  և տեխնոլոգիաների ներդրում

Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն, կադրերի պատրաստում
 և վերապատրաստում

Գործառութակազմակերպչական  գործունեություն

ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2009թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին

ՀՀ 2009թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին փաստացի իրականացված ծախսեր

Հավելված 1. Ցանկ 2009թ. ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի որոշումների

Հավելված 2. 2009 թվականին ՀՀ ԱՎԾ կողմից միջազգային համագործակցության շրջանակում  իրականացված ծրագրերի մասին

Հավելված 3.Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով 2009 թ. ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ համար ֆինանսավորված, ծախսված և տնտեսված գումարների վերաբերյալ

Հավելված  4. 2008 և 2009թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրերով  նախատեսված աշխատանքների կատարման մոնիթորինգ

Հավելված 5. 2008 և 2009թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրերով նախատեսված ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային գործակալությունների աշխատանքների կատարման մոնիթորինգ

Հավելված 6.  Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ

Հավելված 7. Պաշտոնական  վիճակագրության  հիմնարար  սկզբունքները (ընդունված ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 47-րդ նստաշրջանում` Ժնև, 15.04.1992թ. և ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից` 14.04.94թ)