Հաշվետվություն 2008 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման

Ոլորտի  բովանդակային նկարագիրը 

2008 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ  "2008 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի"

"2008 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի" կատարման
ապահովման գծով մի քանի հիմնարար միջոցառումների վերծանում

Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում  և տեխնոլոգիաների ներդրում 

Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն, կադրերի պատրաստում
 և վերապատրաստում

Գործառութակազմակերպչական  գործունեություն    

ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2008թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանառության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին

ՀՀ 2008թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին  
փաստացի իրականացված ծախսեր 

Հավելված  1.  Ցանկ 2008թ. ընթացքում ՀՀ ՎՊԽ կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի
 որոշումների
 

Հավելված  2.   2008թ.  ՀՀ ԱՎԾ կողմից միջազգային համագործակցության
 շրջանակում իրականացված ծրագրերի մասին  
 

Հավելված  3.   Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով  2008 թ. ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ համար
 նախատեսված և փաստացի ծախսված գումարների վերաբերյալ  
 

Հավելված  4.   2007 և 2008թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրերով  
 նախատեսված աշխատանքների կատարման մոնիթորինգ 
   

Հավելված 5.   2007 և 2008թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրերով
 նախատեսված ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային գործակալությունների
 աշխատանքների կատարման մոնիթորինգ 
   

Հավելված 6.  Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ
    
Հավելված 7. Պաշտոնական  վիճակագրության  հիմնարար  սկզբունքները   
(ընդունված ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 47-րդ նստաշրջանում`    Ժնև, 15.04.1992թ. և ՄԱԿ-ի վիճակագրական հանձնաժողովի կողմից` 14.04.94թ)