Հաշվետվություն 2003 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ  
1 Ոլորտի բովանդակային նկարագիրը  
2 2003 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ <<2003 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>>  
 1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
 1.1.Ազգային հաշիվներ, համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ
 1.2..Արտադրություն (ծառայություններ)
 1.2.1.Արդյունաբերություն
 1.2.2.Գյուղատնտեսություն  
 1.2.3.Շինարարություն  
 1.2.4. Տրանսպորտ  
 1.2.5. Կապ  
 1.2.6.Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա)
 1.2.7.Կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեությունը
 1.3.Գներ և սակագներ
 1.4.Աշխատանքի շուկա
 1.4.1.Զբաղվածություն
 1.4.2.Բնակչության կենսամակարդակ և աշխատավարձ
 1.5. Բիզնես-ռեգիստր
 1.6.Վիճակագրական դասակարգիչներ
 2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ  
 3.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ  
 4.ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
 5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
 5.1.Ժողովրդագրություն
 5.2.- 5.7.Սոցիալական ոլորտ (առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն, իրավական ոլորտ, կրթություն և գիտություն, մշակույթ և սպորտ, բնական պաշարներ և շրջակա միջավայր, բնակարանային ֆոնդ և կոմունալ տնտեսություն)  
 5.8.Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ
 5.9.Պարենային ապահովություն
 6.ՀՀ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 7.ՎԻՃԱԿԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 8. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
 8.1-8.5.Վիճակագրական ժողովածուներ (տարեգրքեր), տեղեկագրեր, հրատարակումներ մամուլում, մամլո հաղորդագրություններ, տեղեկատվական ամսական զեկույցներ, վիճակագրական զեկույցներ
 8.6.Վիճակագրական տեղեկատվության տարածումը ՀՀ ԱՎԾ ինտերնետային էջի միջոցով և ՀՀ ԱՎԾ բաց գրադարանի գործունեությունը  
3  <<2003 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի >> կատարման ապահովման գծով մի քանի հիմնարար միջոցառումների վերծանում   
 1. Վիճակագրությանը վերաբերող իրավական դաշտի բարելավում
 2. Տարածքային (ռեգիոնալ) վիճակագրության զարգացում
 3. Մեթոդաբանական կարողությունների զարգացում, նորմատիվ որոշումների գրանցում ՀՀ արդարադատության նախարարությունում  
 4. Վիճակագրական հաշվառման գործընթացի բարելավում
 5. Մեթատվյալներ
4 Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում և տեխնոլոգիաների ներդրում  
5 Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն, կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում                                                                                                                                             

6 Գործառութակազմակերպչական գործունեություն  
7 ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2003թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանա-ռության, վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին  
8  ՀՀ 2003թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին փաստացի իրականացված ծախսեր  
Հավելված 1` Ցանկ 2003թ. ընթացքում ՀՀ ՎՊԽ կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի որոշումների   
Հավելված 2` Ցանկ 2003թ. ընթացքում ՀՀ ՎՊԽ արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների   
Հավելված 3` 2003թ. ՀՀ ԱՎԾ կողմից միջազգային համագործակցության շրջանակում իրականացված ծրագրերի ֆինանսական բաղադրիչի մասին  
Հավելված 4` Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով 2003 թ. ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ համար նախատեսված, հատկացված և փաստացի ծախսված գումարների վերաբերյալ  
Հավելված 5`  <<2003թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով>>  նախատեսված աշխատանքների կատարման մոնիտորինգ  
Հավելված 6` <<2003թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով>> ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալությունների համար նախատեսված աշխատանքների կատարման մոնիտորինգ  
Հավելված 7` ՀՀ ԱՎԾ մարզային գործակալությունների վիճակագրական զեկույցների պատրաստման մոնիթորինգ (ըստ <<2003 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի>> 12-րդ հավելվածի)  
Հավելված 8` Հայաստանի վիճակագրական համակարգի ակնարկ