Հաշվետվություն 2002 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման

I Ոլորտի բովանդակային նկարագիրը 
II 2002 թվականին կատարված միջոցառումներն ըստ ՙ2002թ. պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի՚  
III ՙ2002թ. պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի՚ կատարման ապահովման գծով մի քանի հիմնարար միջոցառումների վերծանում  
IV Տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում և տեխնոլոգիաների ներդրում  
V Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն:Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում  
VI Գործառութակազմակերպչական գործունեություն  
VII ՀՀ ԱՎԾ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում 2002թ. ընթացքում փաստաթղթաշրջանա-ռության,վերահսկողության վերցված հանձնարարականների կատարման արդյունքների մասին  
VIII ՀՀ 2002թ. պետական բյուջեից ՀՀ ԱՎԾ-ին հատկացված գումարների հաշվին փաստացի իրականացված ծախսեր   
Հավելված 1` Ցանկ 2002թ. ընթացքում ՀՀ ՎՊԽ կողմից ընդունված նորմատիվ բնույթի որոշումների (10.01.2003թ. դրությամբ)  
Հավելված 2` Ցանկ 2002թ. ընթացքում ՀՀ ՎՊԽ արձանագրային որոշմամբ հաստատված վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների   
Հավելված 3` Տեղեկատվություն ՀՀ պետական բյուջեով 2002 թ. ընթացքում ՀՀ ԱՎԾ համար նախատեսված, հատկացված և փաստացի ծախսված գումարների վերաբերյալ  
Հավելված 4` 2002թ. ՀՀ ԱՎԾ կողմից միջազգային համագործակցության շրջանակում իրականացված ծրագրերը  
Հավելված 5` <<2002թ. պետական վիճակագրական աշխատանքերի ծրագրով>>  նախատեսված աշխատանքների կատարման մոնիտորինգ