ՀՀ ՎԿ մեթատվյալների հիմնապաշար

  Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)

Հայաստանի

Հանրապետություն Արդյունաբերարական արտադրանքի ինդեքս

Վերջին վերանայումը
01 փետրվարի 2021թ.
Վերջին վավերացումը
01 փետրվարի 2021թ.

Պատասխանատու (ներ)

Անահիտ Ավետիսյան

Արմստատի

Արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան,
Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

 

 Հեռախոս :  374 11 523 543
 Ֆաքս :  374 11 521 921
 Էլ. փոստ :  industry@armstat.am, info@armstat.am

 

 Տարածման ձևաչափ
  Ամփոփ մեթոդաբանություն
  Ազգային Ամփոփ Տվյալների Էջ

 

 

Տվյալների  ընդգրկունություն, պարբերականություն և ժամանակայնություն  >>>