ՀՀ ՎԿ մեթատվյալների հիմնապաշար

  Տվյալների Տարածման Հատուկ Ստանդարտ
(Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)

Հայաստանի

Հանրապետություն
Աշխատանքի շուկա  Աշխատանքի վարձատրություն

Վերջին վերանայումը
01 փետրվարի 2021թ.
Վերջին վավերացումը
01 փետրվարի 2021թ.

Պատասխանատու (ներ)

Լուսինե Քալանթարյան

Արմստատի

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Բաժնի պետ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան,
Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3

 

 Հեռախոս :  374 11 587 829
 Ֆաքս :  374 11 521 921
 Էլ. փոստ : labour@armstat.am, info@armstat.am

  

 Տարածման ձևաչափ
  Ամփոփ մեթոդաբանություն
Ազգային Ամփոփ Տվյալների Էջ

 

 

Տվյալների ընդգրկունություն, պարբերականություն և ժամանակայնություն  >>>