ԱՏԼԱՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԶԵՐՈՎ ԵՎ ք. ԵՐԵՎԱՆՈՎ, 2007

Ներածություն

ՀՀ աշխարհագրական բնութագիր

ՀՀ ֆիզիկական քարտեզը

ՀՀ վարչական քարտեզը

ՀՀ տարածքի կլիմայի քարտեզը

ՀՀ անտառածածկ տարածքների քարտեզը

Ժողովրդագրություն 
    ՀՀ բնակչության թվաքանակը, քաղաքային և գյուղական բնակչությունը տարեսկզբին, 2006թ.
    ՀՀ բնակչության խտությունը, 2006թ.
    Կենդանի ծնվածների թվաքանակը ըստ սեռի, 2006թ.
    Մահացածների թվաքանակը ըստ սեռի, 2006թ.
    Բնակչության բնական հավելաճն ըստ սեռի, 2006թ.
    Մանկական մահացության գործակիցը 1000 կենդանի ծնվածի հաշվով, ըստ սեռի, 2006թ.
    Գրանցված ամուսնությունների բաշխումը, 2006թ.
    Գրանցված ամուսնալուծությունների բաշխումը, 2006թ.

Արդյունաբերություն
    Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալն ըստ արտադրության հատվածների, 2006թ.
    Սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը, 2006թ.
    Հանքագործական արդյունաբերության կառուցվածքը, 2006թ.
    Մշակող արդյունաբերության կառուցվածքը, 2006թ.
    Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխման կառուցվածքը, 2006թ.

Գյուղատնտեսություն
    Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների կառուցվածքը, 2006թ.
    Հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի համախառն բերքը , 2006թ.
    Կարտոֆիլի ցանքատարածություննրի կառուցվածքը, 2006թ. 
    Կարտոֆիլի համախառն բերքը, 2006թ.
    Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների կառուցվածքը, 2006թ.
    Բանջարանոցային մշակաբույսերի համախառն բերքը, 2006թ. 
    Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների կառուցվածքը, 2006թ.
    Բոստանային մշակաբույսերի համախառն բերքը, 2006թ.
    Պտուղների և հատապտուղների տնկարկների ցանքատարածությունները, 2006թ.
    Պտուղների և հատապտուղների համախառն բերքը, 2006թ. 
    Խաղողի ցանքատարածաությունները,2006թ. 
    Խաղողի համախառն բերքը, 2006թ.
    Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը, 2007թ.-ի հունվարի ն1-ի դրությամբ 
    Ոչխարների գլխաքանակը,2007թ.-ի հունվարի ն1-ի դրությամբ 
    Կովերի գլխաքանակը,2007թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ 
    Խոզերի գլխաքանակը,2007թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ 
    Այծերի գլխաքանակը,2007թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ 
    Ձիերի գլխաքանակը,2007թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամբ 

Շինարարություն և Տրանսպորտ
    Իրականացված շինարարություն 2006թ.
    Շահագործման հանձնված բնակելի շենքերի կառուցվածքը, 2006թ.
    Շահագործման հանձնված հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքը, 2006թ.
    Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներհանրապետական բեռնափոխադրումների ծավալը, 2006թ.
    Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներհանրապետական բեռնաշրջանառության ծավալը, 2006թ. 
    Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորափոխադրումների ծավալը, 2006թ.
    Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորաշրջանառության ծավալը, 2006թ.
    Կապի ծառայությունների հասույթը, 2006թ.

Սպառողական շուկա, Գներ և սակագներ 
    Մանրածախ ապրանքաշրջանառության ծավալը 2006թ. հունվար-դեկտեմբերին
    Բնակչությանը մատուցված ծառայությունները 2006թ. հունվար-դեկտեմբերին
    Սպառողական գների ինդեքսներն ըստ դիտարկվող բնակավայրերի, 2006թ.
    Պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գների ինդեքսներն ըստ դիտարկվող բնակավայրերի, 2006թ.
    Ոչ պարենային ապրանքների գների ինդեքսներն ըստ դիտարկվող բնակավայրերի, 2006թ.
    Բնակչությանը մատուցված ծառայությունների սակագների ինդեքսներն ըստ դիտարկվող բնակավայրերի, 2006թ.
    Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման գների ինդեքսները, 2006թ.

Աշխատանքի շուկա և Իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձիք և անհատ ձեռնարկատերերը
    ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների կառուցվածքը, 2006թ.
    Տնտեսապես ակտիվ բնակչության կառուցվածքը, 2006թ.
    Զբաղվածների բաշխումն ըստ տնտեսության հատվածների, 2006թ.
    Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկները և գործազրկության մակարդակը (միջին տարեկան), 2006թ.
    Աշխատողների միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, 2006թ. 
    Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների բաշխումն ըստ սեռի (տարեվերջի դրությամբ), 2006թ.
    Իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձինք (այդ թվում ձեռնարկությունները), 2006թ.
    Իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա անհատ ձեռնարկատերերը, 2006թ.

Ֆինանսական ցուցանիշներ և Արտաքին առևտուր
    Զուտ շահույթ (վնաս(-)) նախքան շահութահարկի գծով ծախսի նվազեցումը, 2006թ.
    Կրեդիտորական պարտքերի գերազանցումը դեդիտորականներին, 2006թ.
    Դեբիտորական պարտքեր, 2006թ.
    Կրեդիտորական պարտքեր, 2006թ.
    Ապրանքների արտահանում, 2006թ.
    Ապրանքների ներմուծում, 2006թ.

Սոցիալական ոլորտ 
    Առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն 
    Ամբուլատոր /պոլիկլինիկական հիմնարկների քանակը մարզի 100 հազ. բնակչի հաշվով, 2006թ. 
    Հաճախումների քանակը ամբուլատոր /պոլիկլինիկական հիմնարկներում մարզի մեկ բնակչի հաշվով, 2006թ. 
    Հիվանդանոցային մահճակալների քանակը մարզի 10 հազ. բնակչի հաշվով, 2006թ. 
    Մեկ հիվանդի բուժման միջին տևողությունը հիվանդանոցում, 2006թ. 
    Բժիշկների թվաքանակը մարզի 10 հազ. բնակչի հաշվով, 2006թ. 
    Միջին բուժանձնակազմի թվաքանակը մարզի 10 հազ. բնակչի հաշվով, 2006թ. 
    Կենսաթոշակառուների թվաքանակը մարզի 1000 բնակչի հաշվով, 2006թ.
    Իրավական ոլորտ
    Բնապահպանության օրենսդրության հայտնաբերված խախտումների քանակը մարզի 100 հազ. բնակչի հաշվով, 2006թ.
    Գրանցված հանցագործությունների քանակը մարզի 10000 բնակչի հաշվով, 2006թ.
    Գրանցված հանցագործությունների քանակը քրեական պատասխանատվության գծով մարզի 10000 բնակչի հաշվով, 2006թ. 
   Կրթություն և գիտություն
    Նախադպրոցական պետական հիմնարկներում 100 տեղի հաշվով հաճախող երեխաների թվաքանակը, 2006 /2007 ուս. տարի
    Հանրակրթական պետական դպրոցների մեկ ուսուցչի հաշվով աշակերտների թվաքանակը, 2006 /2007 ուս. տարի
    Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի մեկ դպրոց և մանկապատանեկանստեղծագործական մեկ կենտրոն հաճախող աշակերտների թվաքանակը, 2006/2007 ուս. տարի
    Միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակը մեկ հաստատության հաշվով, 2006/2007 ուս. տարի
    Միջին մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակը մեկ հաստատության հաշվով, 2006 /2007 ուս. տարի
    Բարձրագույն մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակը մեկ հաստատության հաշվով, 2006/2007 ուս. տարի
    Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների թվաքանակը մեկ հաստատության հաշվով, 2006/2007 ուս. տարի 
    Մշակույթ և սպորտ
    Հաճախումները թանգարան մարզի 1000 բնակչի հաշվով, 2006թ.
    Հաճախումները թատրոն մարզի 1000 բնակչի հաշվով, 2006թ
    Հաճախումները գրադարան մարզի 1000 բնակչի հաշվով, 2006թ
    Սպորտային կազմակերպություններում մարզիկների թվաքանակը մարզի 10 հազ. բնակչի հաշվով, 2006թ.
    Շրջակա միջավայր
    Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի քանակը մարզի մեկ բնակչի հաշվով,2006թ.
    Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները մարզի մեկ բնակչի հաշվով, 2006թ.
    Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները մարզի մեկ կազմակերպության հաշվով, 2006թ.  
    Բնակարանային ֆոնդ
    Մեկ բնակչի ապահովվածությունը բնակարանային ֆոնդի ընդհանուր մակերեսով, 2006թ. դեկտեմբերի 31 -ի դրությամբ