Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզը թվերով, 2011

Kazm.jpg (medium)Տիտղոսաթերթ
Բովանդակություն
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի քարտեզը
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի պատմաաշխարհագրական և սոցիալ-տնտեսական բնութագիրը
Արդյունաբերություն
Գյուղատնտեսություն
Շինարարություն
Տրանսպորտ և կապ
Առևտուր և ծառայություններ
Գներ և սակագներ
Աշխատանքի շուկա
Իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա համատիրությունները և հիմնարկները
Ֆինանսական ցուցանիշներ
Արտաքին առևտուր
Բնակչություն

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ
Առողջապահություն
Իրավախախտումներ
Կենսաթոշակառուներ և նպաստառուներ
Կրթություն
Մշակույթ
Շրջակա միջավայր
Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն
Գազաֆիկացում
Ջրմուղ
Կոյուղի
Բարեկարգվածություն
Տնային տնտեսությունների հետազոտություն