ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ)

Տիտղոսաթերթ
Երախտիքի խոսք
Բովանդակություն
Ներածություն

ՄԱՍ  I   

1.Հայաստանում  անցկացված  մարդահամարների  համառոտ պատմական ակնարկ
2.Մարդահամարի անցկացման անհրաժեշտությունը և դրա իրավական դաշտի ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում
3.Փորձնական մարդահամարներ
4.ՀՀ 2011թ. մարդահամարը որպես համապետական միջոցառում
ՀՀ 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստման և անցկացման գործընթացները կանոնակարգող փաստաթղթերի ցանկ
Սխեմա` մարդահամարի իրականացման փուլերը
ՀՀ 2011Թ.ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ
5.ՀՀ 2011թ. մարդահամարի նախապատրաստական փուլը
6.Մարդահամարի անցկացումը
7.Մարդահամարի նյութերի ընդունում
8.Մարդահամարի նյութերի մշակում
9.Մարդահամարի ելքային աղյուսակների ստացումը
10.ՀՀ 2011թ. մարդահամարի  արդյունքների հրապարակումը
11.ՀՀ 2011թ. մարդահամարի հարցաթերթը

 ՄԱՍ  II
ՀՀ 2011Թ. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԲԱԺԻՆ 1. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ  ԸՍՏ  ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ

Աղյուսակ 1.1 ՀՀ վարչատարածքային միավորների առկա  և մշտական  բնակչությունը  (քաղաքային, գյուղական) ըստ  2001 և 2011թթ. մարդահամարների տվյալների և սեռի  
Աղյուսակ 1.2 ՀՀ  առկա  և մշտական  բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ  վարչատարածքային  բաժանման և բնակության կարգավիճակի
Աղյուսակ 1.3 ՀՀ առկա և  մշտական   բնակչության  բաշխումն ըստ  ՀՀ  վարչատարածքային   միավորների և սեռի
Աղյուսակ 1.4 ՀՀ  առկա  և մշտական  բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըատ  տարիքի և սեռի
Աղյուսակ 1.5 ՀՀ խոշոր վարչատարածքային միավորների բնակչության խտությունն ըստ  2001 և 2011թթ.  Մարդահամարների տվյալների
Աղյուսակ 1.6 ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի խմբավորումներն ըստ մշտական բնակչության  թվաքանակի և սեռի
Աղյուսակ 1.7 ՀՀ  առկա  և  մշտական  բնակչության (քաղաքային, գյուղական)  թվաքանակներն ըստ  1959,  1970,  1979,  1989,  2001,  2011 թթ.  մարդահամարների  տվյալների
ԲԱԺԻՆ 2. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՆ  ՈՒ  ԿԱՆԱՆՑ  ԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
Աղյուսակ 2.1 Բնակչությունը  (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, սեռի և ամուսնական կարգավիճակի  
Աղյուսակ 2.2  Կանայք (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և երբևէ ծնած երեխաների թվաքանակի
Աղյուսակ 2.3 Կանայք (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և ողջ մնացած երեխաների  թվաքանակի  
ԲԱԺԻՆ 3. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ
Աղյուսակ 3.1 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ կրթական մակարդակի, գիտական աստիճանի, սեռի և  տարիքի
Աղյուսակ 3.2 Սովորող բնակչությունը (քաղաքային,գյուղական) ըստ տարիքի, սեռի և  ուսումնական հաստատության տիպի
Աղյուսակ 3.3 Կանայք (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, կրթական  մակարդակի  և երբևէ ծնած  երեխաների թվաքանակի  
Աղյուսակ 3.4 Տարրական կրթություն չունեցող բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ   գրաճանաչության, տարիքի և սեռի
ԲԱԺԻՆ 4. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Աղյուսակ 4.1 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական ) ըստ գոյության միջոցի  հիմնական   աղբյուրի, սեռի և տարիքի
Աղյուսակ 4.2 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, ամուսնական կարգավիճակի, սեռի և տնտեսական  ակտիվության
Աղյուսակ 4.3 Զբաղված բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ զբաղմունքի տեսակների,  սեռի  և  զբաղվածության կարգավիճակի
Աղյուսակ 4.4-1 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ  զբաղմունքի տեսակների, գործազուրկների, սեռի  և տարիքի
Աղյուսակ 4.4-2 Տնտեսապես ակտիվ  բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական)  ըստ  տնտեսական ակտիվության,  զբաղվածության  և գործազրկության մակարդակների  (%-երով), սեռի և տարիքի
Աղյուսակ 4.5 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ  զբաղմունքի   տեսակների,  գործազուրկների, սեռի  և  կրթական մակարդակի
Աղյուսակ 4.6 Զբաղված բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական)  ըստ տնտեսական    գործունեության   տեսակների, սեռի և զբաղվածության  կարգավիճակի  
Աղյուսակ 4.7 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական)  ըստ տնտեսական  գործունեության  տեսակների, գործազուրկների,  սեռի  և տարիքային մբերի
Աղյուսակ 4.8 Տնտեսապես ակտիվ  բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ  զբաղված բնակչության  տնտեսական գործունեության տեսակների, գործազուրկների, սեռի և կրթական մակարդակի
Աղյուսակ 4.9 Տնտեսապես  ոչ  ակտիվ  բնակչությունը  (քաղաքային, գյուղական)  ըստ  տարիքի,  սեռի  և աշխատանք  չփնտրելու  պատճառի
ԲԱԺԻՆ 5. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ, ԼԵԶՈՒՆԵՐԻՆ  ՏԻՐԱՊԵՏԵԼԸ ԵՎ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԴԱՎԱՆԱՆՔԸ
Աղյուսակ 5.1 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգության, սեռի և տարիքի
Աղյուսակ 5.2-1 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգության, սեռի և մայրենի լեզվի
Աղյուսակ 5.2-2 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգության, սեռի և այլ լեզվի, որին   ազատ տիրապետում  է
Աղյուսակ 5.3-1 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգության, սեռի, կրթական   մակարդակի  և գիտական աստիճանի
Աղյուսակ 5.3-2 Տարրական  կրթություն չունեցող բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ  ազգության, սեռի և գրաճանաչության
Աղյուսակ 5.4 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական)  ըստ  ազգության, սեռի և կրոնական   դավանանքի
Աղյուսակ 5.5 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ կրթական մակարդակի, սեռի և  կրոնական  դավանանքի
Աղյուսակ 5.6 Բնակչությունը  (քաղաքային, գյուղական)  ըստ տարիքի,  սեռի  և  կրոնական  դավանանքի  
ԲԱԺԻՆ 6. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ  (ՄԻԳՐԱՑԻԱ)
Աղյուսակ 6.1 Բնակչությունն ըստ մշտական բնակավայրում բնակվելու անընդհատության, նախորդ բնակավայրի, մշտական  բնակավայրում բնակվելու տևողության, սեռի և տարիքի
Աղյուսակ 6.2-1 Բնակչությունն ըստ քաղաքացիության երկրի, բնակության  կարգավիճակի,  սեռի և տարիքի  
Աղյուսակ 6.2-2 Ծննդյան օրվանից մշտական բնակավայրում անընդհատ չբնակվող բնակչությունն ըստ  քաղաքացիության երկրի, մշտական բնակավայրում  բնակվելու տևողության, սեռի և տարիքի
Աղյուսակ 6.3  Բնակչությունն ըստ ծննդավայրի, սեռի և տարիքի  
Աղյուսակ 6.4  Բնակչությունն  ըստ ծննդավայրի,  սեռի  և մշտական  բնակության  վայրի
Աղյուսակ 6.5  Ծննդյան օրվանից մշտական բնակավայրում անընդհատ չբնակվող  բնակչությունն  ըստ նախորդ  բնակության վայրի, սեռի և ներկա մշտական բնակության վայրի
ԲԱԺԻՆ 7. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ՈՒ ԿԱԶՄԸ
Աղյուսակ 7.1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ տիպի,  կազմի, անդամների  թվաքանակի և նուկլեար ընտանիքների թվի
Աղյուսակ 7.2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ նուկլեար  ընտանիքների տիպի, դրանցում  անդամների ազգակցական կապի, սեռի և տարիքի
Աղյուսակ 7.3 Տնային տնտեսությունների անդամները  (քաղաքային, գյուղական) ըստ  ազգակցական կապի,  սեռի և տարիքի  
Աղյուսակ 7.4 Տնային տնտեսությունների անդամները  (քաղաքային, գյուղական) ըստ  ազգակցական  կապի, սեռի և ամուսնական կարգավիճակի
Աղյուսակ 7.5  Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական)  ըստ տիպի, կազմի և 0-17 տարեկան  երեխաների  թվաքանակի
Աղյուսակ 7.6 Տնային տնտեսությունները  (քաղաքային, գյուղական) ըստ  տիպի, կազմի  և 0-15 տարեկան  խնամակալության  տակ  գտնվող  երեխաների  թվաքանակի
Աղյուսակ 7.7 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ տիպի, կազմի  և զբաղված  անդամների  թվաքանակի
Աղյուսակ 7.8  Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի և գործազուրկ  անդամների թվաքանակի
Աղյուսակ 7.9 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ տիպի, կազմի և հաշմանդամների թվաքանակի  
Աղյուսակ 7.10 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական)  ըստ տիպի, կազմի  և արտեկրից  դրամական   միջոցների  ստացման պարբերականության
ԲԱԺԻՆ 8. ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
Աղյուսակ 8.1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի, բնակելի շինության տեսակի  և անօթևան  տնային տնտեսությունների թվի
Աղյուսակ 8.2  Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ  բնակելի շինության տեսակի, արտաքին  պատերի  շինանյութի  և  կառուցման  ժամանակաշրջանի
Աղյուսակ 8.3  Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի, զբաղեցրած բնակելի  շինության տեսակի և սենյակների թվի
Աղյուսակ 8.4-1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի  միավորի   ջրամատակարարման  հիմնական աղբյուրի  և բնակելի շինության  տեսակի
Աղյուսակ 8.4-2 Տնային  տնտեսությունների  անդամները (քաղաքային, գյուղական)  ըստ բնակելի միավորի  ջրամատակարարման  հիմնական  աղբյուրի և բնակելի շինության տեսակի
Աղյուսակ 8.5-1  Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ  բնակելի միավորի զուգարանային հարմարությունների և բնակելի  շինության տեսակի
Աղյուսակ 8. 5-2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ  բնակելի  միավորի  զուգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության  տեսակի
Աղյուսակ  8.6-1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ  բնակելի  միավորի  աղբահանման  ձևի  և բնակելի  շինության տեսակի
Աղյուսակ  8.6-2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ  բնակելի միավորի աղբահանման  ձևի  և  բնակելի  շինության տեսակի
Աղյուսակ 8. 7-1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական)  ըստ բնակելի   միավորի ջրհեռացման  (կոյուղացման)  համակարգի  ձևի  և  բնակելի  շինության  տեսակի
Աղյուսակ 8. 7-2  Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի ջրհեռացման (կոյուղացման) ձևի և  բնակելի շինության տեսակի
Աղյուսակ 8. 8-1 Տնային  տնտեսությունները  (քաղաքային, գյուղական)   ըստ  բնակելի միավորի  լոգարանային  հարմարությունների և  բնակելի շինության  տեսակի
Աղյուսակ 8.8-2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի  միավորի  լոգարանային  հարմարությունների  և բնակելի  շինության տեսակի
Աղյուսակ  8.9-1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ   բնակելի միավորի  ջեռուցման հիմնական միջոցի և բնակելի շինության տեսակի
Աղյուսակ  8. 9-2  Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ  բնակելի միավորի   ջեռուցման հիմնական միջոցի և բնակելի շինության տեսակի
Աղյուսակ 8.10-1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի հիմնական  (ստացիոնար) հեռախոսի, համակարգչի, ինտերնետի առկայության և բնակելի  շինության տեսակի
Աղյուսակ 8.10-2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական)  ըստ  բնակելի  միավորի  հիմնական (ստացիոնար) հեռախոսի, համակարգչի, ինտերնետի առկայության և բնակելի  շինության տեսակի
Աղյուսակ  8.11 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական)  ըստ բնակելի  միավորի սեփականության ձևի և բնակելի շինության տեսակի
Աղյուսակ 8.12  Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի,  զբաղեցրած սենյակների թվի և բնակելի միավորի  ընդհանուր մակերեսի