ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ցուցանիշները

Տիտղոսաթերթ

Բովանդակություն

ԲԱԺԻՆ 1.ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ

Աղյուսակ 1.1 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առկա և մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ 2001 և 2011 թթ.

Աղյուսակ 1.2 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առկա և մշտականբնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ խոշոր վարչատարածքային միավորների և կառուցվածքի

Աղյուսակ 1.3 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առկա և մշտական բնակչությունն ըստ վարչատարածքային միավորների և սեռի

Աղյուսակ 1.4 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առկա և մշտական բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և սեռի

Աղյուսակ 1.5 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի բնակչության խտությունն ըստ ՀՀ 2001 և 2011թթ. մարդահամարների տվյալների

Աղյուսակ 1.6 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի խմբավորումներն ըստ մշտական բնակչության թվաքանակի և սեռի

ԲԱԺԻՆ 2. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱ Ն ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ԿԱՆԱՆՑ ԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աղյուսակ 2.1 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, սեռի և ամուսնական կարգավիճակի

Աղյուսակ 2.2 Կանայք (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և երբևէ ծնած երեխաների թվաքանակի

Աղյուսակ 2.3 Կանայք (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի և ողջ մնացած երեխաների թվաքանակի

ԲԱԺԻՆ 3. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ

Աղյուսակ 3.1 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ կրթական մակարդակի, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 3.2 Սովորող բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, սեռի և ուսումնական հաստատության տիպի

Աղյուսակ 3.3 Ծննդաբերած կանայք (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, կրթական մակարդակի և երբևէ ծնած երեխաների թվաքանակի

Աղյուսակ 3.4 Տարրական կրթություն չունեցող բնակչությունն ըստ սեռի և գրաճանաչության

ԲԱԺԻՆ 4. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Աղյուսակ 4.1 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական ) ըստ գոյության միջոցի հիմնական աղբյուրի, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 4.2 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, ամուսնական կարգավիճակի, սեռի և տնտեսական ակտիվության

Աղյուսակ 4.3 Զբաղված բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ զբաղմունքի տեսակների, սեռի և զբաղվածության կարգավիճակի

Աղյուսակ 4.4-1 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ զբաղմունքի տեսակների, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 4.4-2 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տնտեսական ակտիվության, գործազրկության, զբաղվածության մակարդակների, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 4.5 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ զբաղմունքի տեսակների, սեռի և կրթական մակարդակի

Աղյուսակ 4.6 Զբաղված բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի, և զբաղվածության կարգավիճակի

Աղյուսակ 4.7 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 4.8 Տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների, սեռի և կրթական մակարդակի

Աղյուսակ 4.9 Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ տարիքի, սեռի և աշխատանք չփնտրելու պատճառի

ԲԱԺԻՆ 5. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ, ԼԵԶՈՒՆԵՐԻՆ ՏԻՐԱՊԵՏԵԼԸ ԵՎ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԴԱՎԱՆԱՆՔԸ

Աղյուսակ 5.1 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգության, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 5.2-1 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգության, սեռի և մայրենի լեզվի

Աղյուսակ 5.2-2 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգության և այլ լեզվի, որին ազատ տիրապետում է

Աղյուսակ 5.3 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգության, սեռի և կրթական մակարդակի

Աղյուսակ 5.4 Բնակչությունը (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգության, սեռի և կրոնական դավանանքի

ԲԱԺԻՆ 6. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ (ՄԻԳՐԱՑԻԱ)

Աղյուսակ 6.1 Բնակչությունը ըստ մշտական բնակավայրում բնակվելու անընդհատության, նախորդ բնակավայրի, մշտական բնակավայրում բնակվելու տևողության, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 6.2 Բնակչությունն ըստ քաղաքացիության երկրի, բնակության կարգավիճակի, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 6.3 Բնակչությունն ըստ ծննդավայրի, սեռի և տարիքի

ԲԱԺԻՆ 7. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ՈՒ ԿԱԶՄԸ

Աղյուսակ 7.1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ տիպի, կազմի, անդամների թվաքանակի և նուկլեար ընտանիքների թվի

Աղյուսակ 7.2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային գյուղական) ըստ նուկլեար ընտանիքների տիպի, դրանցում անդամների ազգակցական կապի, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 7.3 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաք, գյուղ) ըստ ազգակցական կապի, սեռի և տարիքի

Աղյուսակ 7.4 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ ազգակցական կապի, սեռի և ամուսնական կարգավիճակի

Աղյուսակ 7.5 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ տիպի, կազմի և 0-17 տարեկան երեխաների թվաքանակի

Աղյուսակ 7.6 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ տիպի, կազմի և 0-15 տարեկան խնամակալության տակ գտնվող երեխաների թվաքանակի

Աղյուսակ 7.7 Անհատական տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ տիպի, կազմի և զբաղված անդամների թվաքանակի

Աղյուսակ 7.8 Անհատական տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի և գործազուրկ անդամների

Աղյուսակ 7.9 Անհատական տնային տնտեսությունները (քաղաքային,գյուղական) ըստ տիպի, կազմի և հաշմանդամների թվաքանակի

Աղյուսակ 7.10 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ տիպի, կազմի և արտեկրից դրամական միջոցների ստացման պարբերականւթյան

ԲԱԺԻՆ 8. ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Աղյուսակ 8.1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի, բնակելի շինության տեսակի և անօթևան տնային տնտեսությունների թվի

Աղյուսակ 8.2 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի շինության տեսակի, արտաքին պատերի շինանյութի և կառուցման ժամանակաշրջանի

Աղյուսակ 8.3 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի, զբաղեցրած բնակելի շինության տեսակի և սենյակների թվի

Աղյուսակ 8.4-1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.4-2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.5-1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի զուգարանային հարմարությունների և բնակելիշինության տեսակի

Աղյուսակ 8.5-2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի զուգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.6-1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի աղբահանման ձևի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.6-2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի աղբահանման ձևի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.7-1 Տնային տնտեսությունները (քաղաք, գյուղ) ըստ բնակելի միավորի ջրհեռացման (կոյուղացման) համակարգի ձևի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.7-2 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստբնակելի միավորի ջրհեռացման (կոյուղացման) համակարգի ձևի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.8-1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի լոգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.8-2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի լոգարանային հարմարությունների և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8. 9-1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի ջեռուցման հիմնական միջոցի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.9-2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի ջեռուցման հիմնական միջոցի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.10-1 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի հիմնական (ստացիոնար) հեռախոսի, համակարգչի, ինտերնետի առկայության և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.10-2 Տնային տնտեսությունների անդամները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի հիմնական (ստացիոնար) հեռախոսի, համակարգչի, ինտերնետի առկայության և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.11 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ բնակելի միավորի սեփականության ձևի և բնակելի շինության տեսակի

Աղյուսակ 8.12 Տնային տնտեսությունները (քաղաքային, գյուղական) ըստ կազմի, զբաղեցրած սենյակների թվի և բնակելի միավորի ընդհանուր մակերեսի