Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.3.1.ժ. Մանկատներում բնակվող հաշմանդամ երեխաներ (0-17 տարեկան), տարեվերջին

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը մարդ 469 478 474 Արմստատ
տղաներ մարդ 256 273 262 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 213 205 212 Արմստատ
ընդամենը՝ հաշմանդամություն ունեցող 0-17 տարեկան երեխաներից % 6.01 5.85 5.8 Արմստատ
տղաներ % 4.76 4.89 4.6 Արմստատ
աղջիկներ % 8.78 7.89 8.2 Արմստատ