Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.5.3 Աղետների ռիսկերի նվազեցման վերաբերյալ ազգային ու տեղական ռազմավարություններ ունեցող երկրների քանակը համաձայն Սենդայի շրջանակի աղետների ռիսկերի նվազեցման 2015- 2030 թթ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
Այո=1, Ոչ=0 - - - Արմստատ, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն