Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.բ.1 Կառավարության ներկա ու կապիտալ ծախսումների համամասնությունը, որոնցից անհամաչափորեն օգտվում են կանայք, աղքատներն ու խոցելի խմբերը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% - - - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն