Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 12. Ապահովել սպառման և արտադրության կայուն մոդելներ


Ցուցանիշ 12.1.1 Կայուն սպառման և արտադրության (ԿՍԱ) ազգային գործողությունների ծրագրեր ունեցող կամ իրենց ազգային քաղաքականություններում կայուն սպառումը և արտադրությունը որպես գերակայություն կամ թիրախ ընդգրկած երկրների թիվը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
Այո=1, Ոչ=0 1 1 1