Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 12. Ապահովել սպառման և արտադրության կայուն մոդելներ


Ցուցանիշ 12.3.1.ա Պարենի կորուստ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
1 000 տ 579.9 523.1 499 Արմստատ