Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 12. Ապահովել սպառման և արտադրության կայուն մոդելներ


Ցուցանիշ 12.4.2 Վտանգավոր թափոնների գոյացումն ըստ մեկ շնչի և աղտազերծված թափոնների համամասնությունը՝ ըստ աղտազերծման տեսակի

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
կգ մեկ շնչի հաշվով 20.7 38.7 16.6 Արմստատ, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն