Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 12. Ապահովել սպառման և արտադրության կայուն մոդելներ


Ցուցանիշ 12.6.1 Կայունության վերաբերյալ հաշվետվություններ հրապարակող ընկերությունների թիվը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն