Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 12. Ապահովել սպառման և արտադրության կայուն մոդելներ


Ցուցանիշ 12.բ.1 Կայուն տուրիզմի ռազմավարության կամ քաղաքականության և իրականացված գործողությունների ծրագրերի թիվը համաձայնեցված մշտադիտարկման ու գնահատման գործիքներով

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
միավոր - - - ՀՀ զբոսաշրջության պետական կոմիտե