Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 13. Ձեռնարկել անհապաղ գործողություններ՝ պայքարելու կլիմայի փոփոխության և դրա ազդեցությունների դեմ


Ցուցանիշ 13.1.2 Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային ու տեղական ռազմավարություններ ունեցող երկրների թիվը ` համաձայն «Սենդայի շրջանակի աղետների ռիսկերի նվազեցման 2015- 2030 թթ. գործողությունների ծրագրի»

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
Այո=1, Ոչ=0 - - - ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն