Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 13. Ձեռնարկել անհապաղ գործողություններ՝ պայքարելու կլիմայի փոփոխության և դրա ազդեցությունների դեմ


Ցուցանիշ 13.1.3 Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային և տեղական ռազմավարություն ունեցող երկրների թիվը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% - - - ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն