Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 14. Ապահովել օվկիանոսների, ծովերի և ջրային պաշարների պահպանությունը և կայուն օգտագործումը հանուն կայուն զարգացման


Ցուցանիշ 14.1.1 Ծովափնյա ճահճացման և պոլիէթիլենային լողացող աղբի խտության համաթիվը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն