Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 14. Ապահովել օվկիանոսների, ծովերի և ջրային պաշարների պահպանությունը և կայուն օգտագործումը հանուն կայուն զարգացման


Ցուցանիշ 14.3.1.ա Սևանա լճի ջրի միջին թթվայնությունը (pH)՝ չափված ներկայացուցչական նմուշառման կայանների համաձայնեցված հավաքակազմում

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
մոլ- H - իոն/լիտր 8.65 8.49 8.77 ՀՀ բնապահպանության նախարարություն