Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 14. Ապահովել օվկիանոսների, ծովերի և ջրային պաշարների պահպանությունը և կայուն օգտագործումը հանուն կայուն զարգացման


Ցուցանիշ 14.4.1 Կենսաբանորեն կայուն մակարդակների սահմաններում գտնվող ձկնային պաշարների համամասնությունը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն