Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 14. Ապահովել օվկիանոսների, ծովերի և ջրային պաշարների պահպանությունը և կայուն օգտագործումը հանուն կայուն զարգացման


Ցուցանիշ 14.5.1.ա Հատուկ պահպանվող ջրային տարածքների ծածկույթն ընդհանուր ջրային տարածքների համեմատ

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 82.8 82.8 82.8 ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ գիտությունների ակադեմիա