Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 14. Ապահովել օվկիանոսների, ծովերի և ջրային պաշարների պահպանությունը և կայուն օգտագործումը հանուն կայուն զարգացման


Ցուցանիշ 14.7.1 Կայուն ձկնաբուծական տնտեսությունները, որպես փոքր կղզի-պետությունների, թույլ զարգացած երկրների ու բոլոր երկրների ՀՆԱ-ի տոկոս

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
- - - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն