Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 14. Ապահովել օվկիանոսների, ծովերի և ջրային պաշարների պահպանությունը և կայուն օգտագործումը հանուն կայուն զարգացման


Ցուցանիշ 14.ա.1.ա Բյուջետային հատկացումները Սևանա լճի հետազոտություններին և համալիր պահպանությանը

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
մլն. դրամ 453.3 402.4 - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն