Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 15. Պահպանել, վերականգնել և խթանել ցամաքային էկոհամակարգերի կայուն օգտագործումը, ապահովել անտառների կայուն կառավարումը, պայքարել անապատացման դեմ, դադարեցնել և շրջադարձել հողերի վատթարացումը, կասեցնել կենսաբազմազանության կորուստը


Ցուցանիշ 15.1.1 Անտառածածկ տարածքները՝ արտահայտված որպես ընդհանուր հողային տարածքների տոկոս

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
% 11.24 11.23 11.23 Արմստատ, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն